Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 20

Tytuł:

Sprostowanie do Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 161)

Data ogłoszenia:2008-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 20

Strona 1 z 6
L 193/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2008

SPROSTOWANIA Sprostowanie do Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181 z dnia 19 lipca 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 161) Na stronach 161–167 tekst umowy zastępuje się tekstem w brzmieniu:

„POROZUMIENIE między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji

SPIS TREŚCI Preambuła Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 Cel i przedmiot Definicje Zakres zastosowania niniejszego Porozumienia w odniesieniu do dwustronnych traktatów o ekstradycji z państwami członkowskimi Przestępstwa stanowiące podstawę wydania Przekazywanie i uwierzytelnianie dokumentów Przekazywanie wniosków o tymczasowe aresztowanie Przekazywanie dokumentów po zastosowaniu tymczasowego aresztowania Informacje dodatkowe Tymczasowe wydanie Wnioski o wydanie lub przekazanie składane przez kilka państw Uproszczone procedury ekstradycyjne Tranzyt Kara śmierci Wniosek zawierający informacje podlegające szczególnej ochronie Konsultacje Zakres zastosowania Stosunek do obowiązujących przepisów prawnych Przyszłe dwustronne traktaty o ekstradycji z państwami członkowskimi Wyznaczanie i powiadamianie Terytorialny zakres stosowania Przegląd Wejście w życie i wypowiedzenie

Nota wyjaśniająca UNIA EUROPEJSKA ORAZ STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, PRAGNĄC dalszego ułatwiania współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczo­ nymi Ameryki, PRAGNĄC zwiększyć skuteczność zwalczania przestępczości jako środka ochrony ich demokratycznych społeczeństw i wspólnych wartości, NALEŻYCIE UWZGLĘDNIAJĄC prawa jednostek oraz zasadę państwa prawnego, MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ istniejących w ich systemach prawnych gwarancji zapewniających osobom wydanym prawo do rzetelnego procesu, łącznie z ustawowym prawem do bycia osądzonym przez bezstronny sąd powołany na mocy prawa, PRAGNĄC zawrzeć umowę w sprawie ekstradycji sprawców czynu zabronionego, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

22.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/21

Artykuł 1 Cel i przedmiot Umawiające się Strony zobowiązują się, zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia, zapewnić poprawę współpracy w kontekście stosownych relacji między państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie ekstradycji, regulujących ekstradycję sprawców czynu zabronionego. Artykuł 2 Definicje 1. „Umawiające się Strony” oznaczają Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki. 2. „Państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej. 3. „Ministerstwo Sprawiedliwości” oznacza, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych; oraz w odniesieniu do państwa człon­ kowskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości tego państwa, z wyjątkiem państwa członkowskiego, w którym funkcje okre­ ślone w artykułach 3, 5, 6, 8 lub 12 pełni Prokurator Gene­ ralny, organ ten może zostać wyznaczony do pełnienia takiej funkcji w miejsce Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z artykułem 19, chyba że Stany Zjednoczone i zainteresowane państwo członkowskie wyrażą zgodę na wyznaczenie innego organu. Artykuł 3 Zakres zastosowania niniejszego Porozumienia w odniesieniu do dwustronnych traktatów o ekstradycji z państwami członkowskimi 1. Unia Europejska, zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, oraz Stany Zjednoczone Ameryki zapewniają, że postanowienia niniejszego Porozumienia stosuje się w odniesieniu do dwustronnych traktatów o ekstradycji między państwami człon­ kowskimi a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, obowiązującymi w chwili wejścia w życie niniejszego Porozumienia, na następu­ jących warunkach: a) artykuł 4 stosuje się w miejsce postanowień dwustronnego traktatu, zezwalających na ekstradycję wyłącznie w odniesieniu do listy konkretnych przestępstw karnych; b) artykuł 5 stosuje się w miejsce postanowień dwustronnego traktatu regulujących przekazywanie, certyfikację, uwierzytel­ nianie lub legalizację wniosku o wydanie oraz dokumentów uzupełniających przekazywanych przez państwo wzywające; c) artykuł 6 stosuje się w przypadku braku postanowień dwustronnego traktatu zezwalających na bezpośrednie prze­ kazywanie wniosków o tymczasowe aresztowanie między Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych a Ministerstwem Sprawiedliwości zainteresowanego państwa członkowskiego; d) artykuł 7 stosuje się w celu uzupełnienia postanowień dwustronnego traktatu regulujących przekazywanie wnios­ ków o wydanie;

e) artykuł 8 stosuje się w przypadku braku postanowień dwustronnego traktatu regulujących przekazywanie infor­ macji uzupełniających; w przypadku gdy postanowienia dwustronnego traktatu nie określają sposobu, w jaki przeka­ zanie ma nastąpić, stosuje się również ustęp 2 tego artykułu; f) artykuł 9 stosuje się w przypadku braku postanowień dwustronnego traktatu zezwalających na tymczasowe wydanie osób, wobec których prowadzone jest postępo­ wanie lub odbywających karę w państwie wezwanym; g) artykuł 10 stosuje się, o ile nie przewidziano inaczej, w miejsce, lub w przypadku braku postanowień dwustron­ nego traktatu odnoszących się do decyzji w sprawie kilku wniosków o wydanie tej samej osoby; h) artykuł 11 stosuje się w przypadku braku postanowień dwustronnego traktatu zezwalających na odstąpienie od ekstradycji lub uproszczone procedury ekstradycyjne; i) artykuł 12 stosuje się w przypadku braku postanowień dwustronnego traktatu regulujących tranzyt; w sytuacji gdy postanowienia dwustronnego traktatu nie określają proce­ dury stosowanej przy nieprzewidzianym lądowaniu samo­ lotu, zastosowanie ma ustęp 3 tego artykułu; j) artykuł 13 może być zastosowany przez państwo wezwane w miejsce, lub w przypadku braku, postanowień dwustron­ nego traktatu regulujących karę śmierci; k) artykuł 14 stosuje się w przypadku braku postanowień dwustronnego traktatu regulujących procedurę w przypadku wniosku zawierającego informacje podlegające szczególnej ochronie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 18 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie przydzielenia Niderlandom dodatkowych dni połowowych w cieśninie Skagerrak, części obszaru ICES IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat, obszarze ICES IV i wodach WE obszaru ICES IIa, z tytułu zaprzestania działalności połowowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3586)

 • Dz. U. L193 - 16 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2008 r. ustalająca na rok gospodarczy 2008/2009 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3498)

 • Dz. U. L193 - 14 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3322) (1)

 • Dz. U. L193 - 12 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/706/WE w odniesieniu do listy członków Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego

 • Dz. U. L193 - 7 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych w zakresie inspektora ochrony danych zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych

 • Dz. U. L193 - 1 z 200822.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Wersja przekształcona)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.