Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych w zakresie inspektora ochrony danych zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych

Data ogłoszenia:2008-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 7

Strona 1 z 5
22.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych w zakresie inspektora ochrony danych zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2008/597/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wczych po konsultacjach z dyrekcjami generalnymi, zgodnie z ich potrzebami i doświadczeniami,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo­ wych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (1), w szczególności jego art. 24 ust. 8 i jego załącznik,

SEKCJA 1 PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Definicje Do celów niniejszej decyzji i bez uszczerbku dla definicji zawar­ tych w rozporządzeniu: — „koordynator ochrony danych” (zwany dalej koordynatorem) oznacza pracownika danej dyrekcji generalnej lub służby, który został wyznaczony przez dyrektora generalnego w celu koordynowania wszystkich aspektów ochrony danych osobowych w danej dyrekcji generalnej, — „kontroler”, zdefiniowany w art. 2 lit. d) i o którym mowa w art. 25 ust. 2 lit. a), oznacza urzędnika odpowiedzialnego za jednostkę organizacyjną, która ustaliła cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Artykuł 2

(3)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001, zwane dalej „rozpo­ rządzeniem”, ustala zasady i przepisy mające zastoso­ wanie do wszystkich instytucji i organów wspólnoto­ wych oraz przewiduje powołanie inspektora ochrony danych przez każdą instytucję wspólnotową i organ wspólnotowy.

(2)

Artykuł 24 ust. 8 rozporządzenia wymaga, aby każda instytucja lub organ Wspólnoty przyjęła dalsze przepisy wykonawcze dotyczące inspektora ochrony danych zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku. Przepisy wykonawcze dotyczą w szczególności zadań, obowiązków i uprawnień inspektora ochrony danych.

Na mocy decyzji Komisji C(2002) 510 (2) z dnia 18 lutego 2002 r. powstało stanowisko inspektora ochrony danych w Komisji oraz zlecono temu inspekto­ rowi przygotowywanie propozycji przepisów wykona­

Zakres stosowania W niniejszej decyzji określono zasady i procedury wykonywania funkcji przez inspektora danych osobowych (zwanego dalej „inspektorem”) w ramach Komisji, zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia. Nie mają one zastosowania do działalności Komisji dotyczącej ustalania polityki dotyczącej ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

(1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1. (2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

L 193/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2008

SEKCJA 2 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Artykuł 3 Mianowanie i status 1. Komisja powołuje inspektora (1) i rejestruje go u Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „EIOD”).

2. Inspektor prowadzi spis wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez Komisję, do którego koordynatorzy wpisują w imieniu swoich dyrekcji generalnych wszystkie operacje przetwarzania, które należy zgłosić. Koordy­ natorzy powinni także wskazywać kontrolerów odpowiedzial­ nych za takie operacje przetwarzania danych. Inspektor pomaga kontrolerowi ocenić ryzyko podlegającej mu operacji przetwa­ rzania danych i monitorować wykonywanie rozporządzenia w ramach Komisji, szczególnie poprzez przygotowywane corocznie sprawozdania o stanie ochrony danych osobowych.

2. Kadencja inspektora trwa pięć lat i jest odnawialna jednokrotnie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 193 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 20 z 200822.7.2008

  Sprostowanie do Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 161)

 • Dz. U. L193 - 18 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie przydzielenia Niderlandom dodatkowych dni połowowych w cieśninie Skagerrak, części obszaru ICES IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat, obszarze ICES IV i wodach WE obszaru ICES IIa, z tytułu zaprzestania działalności połowowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3586)

 • Dz. U. L193 - 16 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2008 r. ustalająca na rok gospodarczy 2008/2009 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3498)

 • Dz. U. L193 - 14 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3322) (1)

 • Dz. U. L193 - 12 z 200822.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/706/WE w odniesieniu do listy członków Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego

 • Dz. U. L193 - 1 z 200822.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Wersja przekształcona)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.