Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 194 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie powołania członków Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

Data ogłoszenia:2008-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 194 POZ 12

L 194/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie powołania członków Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi (2008/604/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Komisji 2007/675/WE z dnia 17 października 2007 r. ustanawiającą Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi (1), w szczególności jej art. 3,

(8)

widywanej liczby 21 członków wskazane jest, aby w skład grupy ekspertów weszło czterech dodatkowych członków z organizacji międzyrządowych, międzynaro­ dowych i pozarządowych działających na poziomie euro­ pejskim, co zrównoważy brak zgłoszeń ze strony part­ nerów społecznych i stowarzyszeń pracodawców działa­ jących na poziomie europejskim.

Jeden członek grupy został powołany przez Europol,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Grupa ekspertów powinna składać się z 21 członków. Artykuł 1 Członków grupy ekspertów należy powołać spośród specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi, w tym handlu ludźmi do celów pracy. Komisja powinna, na wniosek państw członkowskich, powołać maksymalnie 11 członków wywodzących się z administracji państw członkowskich UE. Spośród osób, które odpowiedziały na zaproszenie do składania wniosków Komisja powinna powołać maksy­ malnie pięciu członków wywodzących się z organizacji międzyrządowych, międzynarodowych i pozarządowych działających na poziomie europejskim, maksymalnie czterech członków wywodzących się ze środowiska part­ nerów społecznych i stowarzyszeń pracodawców działa­ jących na poziomie europejskim oraz maksymalnie dwóch członków spośród kandydatów z doświadczeniem wynikającym z prowadzenia badań naukowych. W dniu 19 stycznia 2008 r. Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków celem sporządzenia listy kandydatów, z której wybrani zostaną członkowie grupy ekspertów (2). Komisja przeprowadziła procedurę wyboru na podstawie otrzymanych zgłoszeń. Przy ocenie zgłoszeń Komisja kierowała się kryteriami wskazanymi w zaproszeniu do składania wniosków, w szczególności w jego pkt 2. W celu zachowania zasady równowagi środowisk pocho­ dzenia i równowagi geograficznej oraz osiągnięcia prze­ W decyzji 2007/675/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

artykuł 3 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) organizacji międzyrządowych, międzynarodowych i pozarządowych działających na poziomie europejskim z udokumentowanym doświadczeniem i wiedzą fachową w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi (do dziewięciu członków);”.

(3)

(4)

Artykuł 2 Komisja powołuje następujących członków Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi:

1) członkowie powołani zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) decyzji Komisji 2007/675/WE: Jan AUSTAD Sandi ČURIN Rita THEODOROU SUPERMAN Luís GOUVEIA

(5)

(6)

Jelena KAMINSKA Glynn RANKIN Bärbel Heide UHL Floris VAN DIJK Kajsa WAHLBERG

(7)

Dz.U. L 277 z 20.10.2007, s. 29. (2) Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 27.

(1)

23.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/13

2) członkowie powołani zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b) decyzji Komisji 2007/675/WE, zmienionym niniejszą decyzją: Antonia BALKANSKA LAVINE Stana BUCHOWSKA Marco BUFO Muireann O BRIAIN Martijn PLUIM Evelyn PROBST Klara SKRIVANKOVA Patsy SÖRENSEN Liliana SORRENTINO 3) członkowie powołani zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. e) decyzji Komisji 2007/675/WE: Ryszard PIOTROWICZ Georgina VAZ CABRAL Artykuł 3 Komisja przyjmuje do wiadomości powołanie przez Europol Steve’a HARVEYA na członka Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. d) decyzji Komisji 2007/675/WE.

Artykuł 4 Członkowie grupy ekspertów powoływani są jako osoby prywatne na okres trzech lat, z możliwością ponownego powo­ łania. Artykuł 5 W wyniku procedury wyboru nazwiska osób, które uznano za odpowiednich kandydatów do członkowstwa w grupie ekspertów, ale które nie zostały do niej powołane, mogą za ich zgodą zostać umieszczone na liście rezerwowej. Artykuł 6 Nazwiska powołanych członków grupy ekspertów zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 7 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 194 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 42 z 200823.7.2008

  Sprostowanie do informacji o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kiribati (  Dz.U. L 165 z 26.6.2008)

 • Dz. U. L194 - 37 z 200823.7.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/582/WE z dnia 8 lipca 2008 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (  Dz.U. L 186 z 15.7.2008)

 • Dz. U. L194 - 34 z 200823.7.2008

  Decyzja Rady 2008/605/WPZiB z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L194 - 14 z 200823.7.2008

  Regulamin nr 34 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • Dz. U. L194 - 9 z 200823.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3568)

 • Dz. U. L194 - 3 z 200823.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca architekturę fizyczną i wymogi dotyczące interfejsów krajowych oraz infrastruktury łączności między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) i interfejsami krajowymi w fazie rozwoju (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2693)

 • Dz. U. L194 - 1 z 200823.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.