Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 194 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/605/WPZiB z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2008-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 194 POZ 34

Strona 1 z 2
L 194/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2008/605/WPZiB z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB (1), w szczególności jego art. 6, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i jednostki są związane z reżimem z uwagi na pełnione przez nie funkcje lub należy uznać, że są związane z reżimem z powodu ich udziału w aktach przemocy zorganizowanych i dokonanych przez władze Zimbabwe lub podburzaniu do nich,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Na mocy wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB Rada przyjęła środki mające na celu między innymi niedopusz­ czanie do wjazdu na terytorium państw członkowskich oraz przejazdu przez nie osób prowadzących działania poważnie naruszające zasady demokracji, poszanowanie praw człowieka i zasady państwa prawa w Zimbabwe, a także zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych należących do członków rządu Zimbabwe, jak i do wszystkich osób fizycznych lub prawnych, jednostek lub podmiotów z nimi związanych, których wykaz znajduje się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB. W następstwie aktów przemocy zorganizowanych i dokonanych przez władze Zimbabwe podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2008 roku, która uczyniła z tych wyborów zaprzeczenie zasad demokracji, do wykazu znajdującego się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB należy dodać pewne osoby i jednostki. Oprócz tego, że ich działania poważnie naru­ szają zasady demokracji, poszanowanie praw człowieka i zasady państwa prawa w Zimbabwe, osoby te

Artykuł 1 Osoby i jednostki wymienione w załączniku do niniejszej decyzji dodaje się do wykazu znajdującego się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2008 r. W imieniu Rady

B. KOUCHNER

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 66. Wspólne stanowisko ostatnio zmie­ nione decyzją 2007/455/WPZiB (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 89).

23.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/35

ZAŁĄCZNIK Osoby i jednostki, o których mowa w art. 1: 132. Gono, Gideon 133. Kazembe, Joyce 134. Patel, Bharat 135. Chiwenga, Jocelyn 136. Dube, Tshingo 137. Huni, Munyaradzi 138. Kereke, Munyaradzi 139. Chiremba, Mirirai 140. Zvayi, Caesar 141. Chingoka, Peter 142. Chimedza, Paul Dr 143. Generał sił powietrznych Karakadzai 144. Płk C. Sibanda 145. Generał brygady Tarumbwa 146. Płk M. Mzilikazi (MID) 147. Płk Mutsvunguma 148. Generał brygady Shungu 149. Płk Chipwere 150. Płk F. Mhonda 151. Generał sił powietrznych Muchena 152. Generał sił powietrznych Abu Basutu 153. Generał brygady Khumalo 154. Generał korpusu E. A. Rugeje 155. Płk G. Mashava 156. Podpłk Col. Muchono Prezes banku centralnego Wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej Zimbabwe Prokurator generalny Przedsiębiorca, żona generała Chiwengi, szefa sił zbrojnych Dyrektor generalny przemysłu obronnego Zimbabwe i kandydat ZANU-PF w wyborach parlamentarnych Dziennikarz oficjalnego i prorządowego dziennika „The Herald” podżegający do kampanii terroru prowadzonej przed wyborami i w ich trakcie Główny doradca prezesa banku centralnego Kierownik wydziału informacji finansowej banku centralnego Dziennikarz oficjalnego i prorządowego dziennika „The Herald” podżegający do kampanii terroru prowadzonej przed wyborami i w ich trakcie Przewodniczący federacji krykieta Zimbabwe, który publicznie popierał kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Przewodniczący światowego stowarzyszenia medycznego zajmujący się kwestiami Zimbabwe, który odmówił udzielenia pomocy ofiarom z MDC (opozycja) Prowincja Harare, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowa­ dzoną przed wyborami i w ich trakcie Prowincja Bulawayo, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Manicaland i Mutare Południowe, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Buhera Środkowa, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowa­ dzoną przed wyborami i w ich trakcie Headlands, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Mashonaland Środkowy, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Bindura Południowa, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Rushinga, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Midlands, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Matabeleland Południowy, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Matabeleland Północny, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Prowincja Masvingo, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Chiredzi Środkowe, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Mwenezi Zachodnie, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie

L 194/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Mwenezi Wschodnie, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Zaka Wschodnia, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowa­ dzoną przed wyborami i w ich trakcie Prowincja Mash Zachodni, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Chinhoyi, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Mhondoro Mubaira, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Mashonaland Wschodni, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Generał brygady w stanie spoczynku, osoba bezpośrednio zaangażowana w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i w ich trakcie Wiceprzewodniczący krajowego stowarzyszenia weteranów wojny wyzwoleńczej Zimbabwe, kierujący milicją ZANU-PF „Weteran wojny” zamieszany w liczne zbrodnie popełnione w Mashonalandzie Zachodnim (Chegutu), kierujący milicją ZANU-PF Inspektor policji zamieszany w torturowanie i zatrzymywanie zwolenników MDC, osoba bezpośrednio zaangażowana w akty przemocy popełnione w marcu 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 194 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 42 z 200823.7.2008

  Sprostowanie do informacji o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kiribati (  Dz.U. L 165 z 26.6.2008)

 • Dz. U. L194 - 37 z 200823.7.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/582/WE z dnia 8 lipca 2008 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (  Dz.U. L 186 z 15.7.2008)

 • Dz. U. L194 - 14 z 200823.7.2008

  Regulamin nr 34 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • Dz. U. L194 - 12 z 200823.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie powołania członków Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

 • Dz. U. L194 - 9 z 200823.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3568)

 • Dz. U. L194 - 3 z 200823.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca architekturę fizyczną i wymogi dotyczące interfejsów krajowych oraz infrastruktury łączności między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) i interfejsami krajowymi w fazie rozwoju (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2693)

 • Dz. U. L194 - 1 z 200823.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.