Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 194 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3568)

Data ogłoszenia:2008-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 194 POZ 9

Strona 1 z 2
23.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/9

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3568) (2008/603/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczą­ cych produktów pochodzących z niektórych państw wchodzą­ cych w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1), w szczególności art. 36 ust. 4 załącznika II do tego rozporzą­ dzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mauritius będzie korzystał z automatycznego odstępstwa od reguł pochodzenia w odniesieniu do tuńczyka konser­ wowanego i filetów z tuńczyka objętych pozycją HS nr 1604 zgodnie z art. 42 ust. 8 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do tymczasowej umowy usta­ nawiającej ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (tymczasowa umowa o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE), kiedy umowa ta wejdzie w życie albo będzie tymczasowo stosowana. Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, reguły pochodzenia określone w załączniku II do tego rozporządzenia oraz odstępstwa od nich mają zostać zastąpione regułami ustanowionymi w tymczasowej umowie o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE, której wejście w życie lub początek tymczasowego stosowania przewiduje się na 2008 r. Odstępstwo nie może zostać zatem przy­ znane na okres pięciu lat, o co zwrócono się we wniosku, lecz powinno zostać przyznane na okres od stycznia do grudnia 2008 r. Zgodnie z art. 42 ust. 8 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do tymczasowej umowy o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE, automatyczne odstępstwo od reguł pochodzenia podlega ograniczeniu do rocznej ilości wynoszącej 8 000 ton tuńczyka konserwowanego i 2 000 ton filetów z tuńczyka dla państw, które para­ fowały tymczasową umowę o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE (Komory, Mauritius, Madagaskar, Seszele i Zimbabwe). Należy spodziewać się wniosków o udzielenie tymczaso­ wego odstępstwa zgodnie z art. 36 załącznika II do roz­ porządzenia (WE) nr 1528/2007 ze strony innych państw regionu Afryki Wschodniej i Południowej, szcze­ gólnie ze strony Madagaskaru i Seszeli. Niewłaściwe byłoby przyznanie odstępstwa zgodnie z art. 36 załącz­ nika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, które przekraczałoby roczną ilość przewidzianą dla państw regionu Afryki Wschodniej i Południowej na mocy tymczasowej umowy o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE. Nie można zatem przyznać odstępstwa obejmującego ilości, których dotyczył wniosek, natomiast odstępstwo powinno objąć 3 000 ton tuńczyka konserwowanego i 600 ton filetów z tuńczyka. W związku z tym, należy przyznać Mauritiusowi odstęp­ stwo obejmujące 3 000 ton tuńczyka konserwowanego i 600 ton filetów z tuńczyka na okres jednego roku.

(6)

Dnia 21 lutego 2008 r. Mauritius zwrócił się, zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, o odstępstwo na okres pięciu lat od reguł pochodzenia określonych w tym załączniku. W dniu 10 marca 2008 r. Mauritius dołączył dodatkowe infor­ macje do swojego wniosku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 194 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 42 z 200823.7.2008

  Sprostowanie do informacji o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kiribati (  Dz.U. L 165 z 26.6.2008)

 • Dz. U. L194 - 37 z 200823.7.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/582/WE z dnia 8 lipca 2008 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (  Dz.U. L 186 z 15.7.2008)

 • Dz. U. L194 - 34 z 200823.7.2008

  Decyzja Rady 2008/605/WPZiB z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L194 - 14 z 200823.7.2008

  Regulamin nr 34 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • Dz. U. L194 - 12 z 200823.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie powołania członków Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

 • Dz. U. L194 - 3 z 200823.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca architekturę fizyczną i wymogi dotyczące interfejsów krajowych oraz infrastruktury łączności między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) i interfejsami krajowymi w fazie rozwoju (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2693)

 • Dz. U. L194 - 1 z 200823.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.