Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych zasobów rybnych

Data ogłoszenia:2008-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 8

Strona 1 z 4
L 198/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2008

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 718/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych zasobów rybnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1559/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. ustanawiające wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (2), w szczególności jego art. 7,

(6) (5)

tym podano nieprawidłowe współrzędne geograficzne niektórych obszarów ograniczonych połowów i należy je skorygować.

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 ustalono tymczasowo limity połowowe dorsza w strefach ICES VIIb-k, VIII, IX i X oraz w wodach wspólnotowych strefy CECAF 34.1.1. W związku z nową oceną naukową stanu stada przeprowadzoną przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) należy ustalić ostateczny całko­ wity dopuszczalny połów dla tego stada.

uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Niektóre kwoty i przypisy wskazane w tym rozporzą­ dzeniu są w odniesieniu do pewnych gatunków niepra­ widłowe i należy je skorygować.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2015/2006 (3) ustanawia na lata 2007 i 2008 wielkości dopuszczalne połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektó­ rych głębinowych zasobów rybnych. Należy wyjaśnić opisy niektórych obszarów połowowych we wspomnianym rozporządzeniu, aby zapewnić dokładną identyfikację obszaru, na którym można poła­ wiać daną kwotę. Aby zapewnić pełną realizację wieloletniego planu odbu­ dowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym wprowa­ dzonego rozporządzeniem (WE) nr 1559/2007, należy przyjąć pewne środki przewidziane w art. 7 wspomnia­ nego rozporządzenia, a w szczególności ustalić liczbę statków upoważnionych do połowów we wschodnim Atlantyku tuńczyka błękitnopłetwego poniżej wielkości minimalnej i dokonać podziału tej liczby między państwa członkowskie, a także określić całkowity dopuszczalny połów. Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 (4) ustala upraw­ nienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe. W rozporządzeniu

(2)

W wyniku konsultacji przeprowadzonych między Wspól­ notą a Islandią w dniu 10 kwietnia 2008 r. zawarto umowę w sprawie kwot gromadnika przyznanych statkom islandzkim, w ramach których prowadzi się połowy do dnia 30 kwietnia 2008 r. w zakresie kwoty przyznanej Wspólnocie na mocy umowy zawartej pomiędzy Wspólnotą a rządem Danii i rządem lokalnym Grenlandii, oraz w sprawie kwot karmazyna przyznanych statkom wspólnotowym dokonującym połowów karma­ zyna w wyłącznej strefie ekonomicznej Islandii między lipcem a grudniem. Umowę tę należy wdrożyć do prawa wspólnotowego.

(3)

(8)

Umowa zawarta w Kopenhadze w dniach 13–14 lutego 2008 r. między Wspólnotą Europejską, Wyspami Owczymi, Grenlandią, Islandią, Norwegią i Federacją Rosyjską w sprawie zarządzania zasobami karmazyna w 2008 r. w Morzu Irmingera i w sąsiadujących z nim wodach na strefie objętej konwencją NEAFC powinna zostać wdrożona do prawa wspólnotowego. Ponieważ umowa ta obowiązuje przez cały 2008 r., środki przyjęte w celu jej wdrożenia powinny działać z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 198 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 74 z 200826.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 817/2006 (  Dz.U. L 116 z 30.4.2008)

 • Dz. U. L198 - 66 z 200826.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dotyczący zasobów dorsza w Cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, Cieśninie Skagerrak, wschodniej części Kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3633)

 • Dz. U. L198 - 55 z 200826.7.2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady z dnia 23 marca 2000 r. zmienioną decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 z dnia 29 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L198 - 47 z 200826.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L198 - 44 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/78/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia propokonazolu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 41 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/77/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiametoksamu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L198 - 37 z 200826.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/76/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (1)

 • Dz. U. L198 - 34 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2008 r.

 • Dz. U. L198 - 32 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 30 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L198 - 28 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Afuega’l Pitu (ChNP), Mazapán de Toledo (ChOG), Agneau de Lozère (ChOG), Oignon doux des Cévennes (ChNP), Butelo de Vinhais lub Bucho de Vinhais lub Chouriço de Ossos de Vinhais (ChOG), Chouriça Doce de Vinhais (ChOG))

 • Dz. U. L198 - 26 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 563/82 w odniesieniu do współczynników korygujących stosowanych w celu ustalenia rynkowych cen tusz dorosłego bydła

 • Dz. U. L198 - 23 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu bogatej w czerwony karotenoid bakterii Paracoccus carotinifaciens jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L198 - 17 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające wspólne przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie magazynowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję płatniczą lub interwencyjną (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L198 - 15 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200826.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiające wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (Wersja skodyfikowana)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.