Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 105

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 105

Strona 1 z 6
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/105

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 (2008/7/WE)

L 2/106 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

DOCHODY

Tytuł Rozdział 9 90 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

DOCHODY SUBWENCJE I WKŁADY Tytuł 9 — Ogółem 22 200 000 22 200 000 12 950 300 12 950 300 35 150 300 35 150 300

OGÓŁEM

22 200 000

12 950 300

35 150 300

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/107 FRONTEX

TYTUŁ 9 DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 — SUBWENCJE I WKŁADY

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 9 0

900 902

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM

21 200 000 400 000 22 200 000

12 780 000 170 300 12 950 300

33 980 000 570 300 35 150 300

Tytuł 9 — Ogółem OGÓŁEM

22 200 000 22 200 000

12 950 300 12 950 300

35 150 300 35 150 300

L 2/108 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

TYTUŁ 9 DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 — SUBWENCJE I WKŁADY

900

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

21 200 000

12 780 000

33 980 000

Uwagi Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1. Parlament Europejski udostępnił dodatkową kwotę w wysokości 12 786 000 EUR, lecz umieścił ją w rezerwie. Frontex spełnił warunki zwolnienia tych środków. 902 Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

400 000

170 300

570 300

Uwagi Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 20 ust.5. Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii są wyższe niż pierwotnie zaplanowano w budżecie.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/109 FRONTEX

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 15 16 17 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY REKRUTACJA INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM POMOC SPOŁECZNA WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem 6 706 000 5 872 500 32 500 481 000 14 000 2 200 000 192 500 70 000 10 000 25 000 2 497 500 8 072 500 225 000 551 000 24 000 25 000 9 203 500

2 20 21 22 23 24 25

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 1 161 500 859 500 172 000 147 500 353 000 306 500 3 000 000 415 000 1 137 000 254 000 255 500 65 000 130 000 2 256 500 1 576 500 1 996 500 426 000 403 000 418 000 436 500 5 256 500

3 30 31 32 33 34 39

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA OPERACJE ANALIZY RYZYKA SZKOLENIA BADANIA I ROZWÓJ ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM REZERWA OPERACYJNA Tytuł 3 — Ogółem 9 400 000 200 000 1 200 000 250 000 100 000 1 000 000 12 300 000 5 625 000 670 000 755 000 100 000 940 000 106 300 8 196 300 15 025 000 870 000 1 955 000 350 000 1 040 000 1 106 300 20 496 300

OGÓŁEM

22 006 000

12 950 300

34 956 300

L 2/110 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 2 — REKRUTACJA

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102

Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia Wynagrodzenia podstawowe Zasiłki rodzinne Dodatki przesiedleńcze i z tytułu zamieszkiwania w obcym kraju Artykuł 1 1 0 — Ogółem Inne dochody Personel kontraktowy Oddelegowani eksperci krajowi Artykuł 1 1 1 — Ogółem Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony Ubezpieczenia zdrowotne Ubezpieczenie od następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Artykuł 1 1 3 — Ogółem Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony Zasiłki i dodatki z tytułu narodzin dziecka i zgonu Koszty podróży z okazji corocznego urlopu wypoczynkowego Artykuł 1 1 4 — Ogółem Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia Koszty podróży związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji Dodatki na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia i przeniesienia dla pracowników zatrudnionych na czas określony Koszty przeprowadzki pracowników zatrudnionych na czas określony Diety tymczasowe dla pracowników zatrudnionych na czas określony Artykuł 1 1 8 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM 13 000 129 000 54 000 107 000 303 000 5 872 500 20 000 204 000 85 000 168 000 477 000 2 200 000 33 000 333 000 139 000 275 000 780 000 8 072 500 12 000 57 000 69 000 12 000 62 000 74 000 24 000 119 000 143 000 99 000 26 000 40 000 165 000 14 000 5 000 8 000 27 000 113 000 31 000 48 000 192 000 333 500 1 870 000 2 203 500 227 000 915 000 1 142 000 560 500 2 785 000 3 345 500 2 471 000 288 000 373 000 3 132 000 363 000 51 000 66 000 480 000 2 834 000 339 000 439 000 3 612 000

111 1111 1112

113 1130 1131 1132

114 1140 1141

118 1180 1181 1182 1183

ROZDZIAŁ 1 2

120 1200 1201

Rekrutacja Tłumaczenie i publikacja zawiadomień Koszty podróży i pobytu kandydatów 1 000 28 000 6 000 165 000 7 000 193 000

4.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 105 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.