Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/183/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

Data ogłoszenia:2008-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 22

Strona 1 z 2
L 200/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2008

DECYZJA RADY z dnia 8 lipca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/183/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce (2008/622/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 12,

łania podjęte dotychczas przez władze Polski są niewys­ tarczające (4). W dniu 27 lutego 2007 r. Rada w oparciu o zalecenie Komisji przyjęła nowe zalecenie zgodnie z art. 104 ust. 7., w którym potwierdziła termin korekty deficytu do roku 2007. Zalecenie to podano do publicznej wiadomości.

uwzględniając zalecenie Komisji,

(4)

Zgodnie z art. 104 ust. 12 Traktatu decyzja Rady w sprawie istnienia nadmiernego deficytu powinna zostać uchylona, jeżeli w ocenie Rady nadmierny deficyt w danym państwie członkowskim został skorygowany.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Decyzją Rady 2005/183/WE (1), przyjętą na zalecenie Komisji zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, stwierdzono istnienie nadmiernego deficytu w Polsce. Rada stwier­ dziła, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 4,1 % PKB w 2003 r., prze­ kraczając określoną w Traktacie wartość odniesienia wynoszącą 3 % PKB, natomiast zadłużenie brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnęło poziom 45,4 % PKB, poniżej określonej w Traktacie wartości odniesienia wynoszącej 60 % PKB. W swojej decyzji Rada stwierdziła, że wysokość deficytu oraz zadłużenia trzeba będzie skorygować w górę, jeśli otwarte fundusze emerytalne zostaną wyłączone z sektora budżetowego zgodnie z decyzją Eurostatu w sprawie klasyfikacji kapi­ tałowych systemów rent i emerytur (2).

(6)

Zgodnie z Protokołem w sprawie procedury nadmier­ nego deficytu załączonym do Traktatu Komisja dostarcza danych służących do zastosowania procedury. W ramach stosowania tego protokołu państwa członkowskie przed­ kładają dane na temat deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz inne związane z tym zmienne dwa razy w roku, mianowicie do dnia 1 kwietnia oraz do dnia 1 października, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listo­ pada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (5).

(2)

W dniu 5 lipca 2004 r., zgodnie z art. 104 ust. 7 Trak­ tatu oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspie­ szenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (3), na podstawie zalecenia Komisji Rada skierowała do Polski zalecenie zlikwidowania nadmiernego deficytu naj­ później do końca 2007 r. Zalecenie to podano do publicznej wiadomości.

Na podstawie danych dostarczonych przez Komisję (Eurostat) zgodnie z art. 8g ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 3605/93 po przekazaniu przez Polskę powiadomienia w terminie do dnia 1 kwietnia 2008 r. oraz w oparciu o prognozę służb Komisji z wiosny 2008 r., uzasadnione są następujące wnioski:

(3)

Dnia 28 listopada 2006 r. Rada uznała, na podstawie art. 104 ust. 8 i w oparciu o zalecenie Komisji, że dzia­

— deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się z 3,8 % PKB w 2006 r. do 2,0 % PKB w 2007 r., tj. poniżej wartości odniesienia dla defi­ cytu wynoszącej 3 % PKB. Dla porównania, w zaktualizowanej wersji programu konwergencji z listopada 2006 r. przyjęto wartość docelową wyno­ szącą 3,4 % PKB;

(4) Dz.U. L 414 z 30.12.2006, s. 81. (5) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, s. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2103/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, s. 1).

(1) Dz.U. L 62 z 9.3.2005, s. 18. (2) Eurostat News Release nr 30/2004 z dnia 2 marca 2004 r. oraz nr 117/2004 z dnia 23 września 2004 r. (3) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 6. Rozporządzenie zmienione rozporzą­ dzeniem (WE) nr 1056/2005 (Dz. U. L 174 z 7.7.2005, s. 5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 200 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 24 z 200829.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Estonii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3723)

 • Dz. U. L200 - 20 z 200829.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania

 • Dz. U. L200 - 18 z 200829.7.2008

  Zmiany Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L200 - 15 z 200829.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/80/WE z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia soli potasowej cykloheksylohydroksydiazeno-1-tlenku (K-HDO) jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L200 - 12 z 200829.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/79/WE z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia IPBC jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L200 - 10 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1249/96 w odniesieniu do dodatkowego zabezpieczenia wymaganego w przypadku przywozu pszenicy zwyczajnej wysokiej jakości

 • Dz. U. L200 - 8 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Carnalentejana (ChNP))

 • Dz. U. L200 - 6 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy (Czwórniak (GTS), Dwójniak (GTS), Półtorak (GTS), Trójniak (GTS))

 • Dz. U. L200 - 4 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 728/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L200 - 1 z 200829.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 727/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.