Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 201 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 201 POZ 1

Strona 1 z 4
30.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu

(Wersja skodyfikowana) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

kami wypadku w Czarnobylu, Wspólnota powinna zapewnić, by produkty rolne i przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi, które mogą być skażone, były wwożone na terytorium Wspól­ noty wyłącznie na podstawie wspólnych uregulowań.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Te wspólne uregulowania powinny chronić zdrowie konsumentów i – bez wprowadzania zbędnych prze­ szkód dla obrotów handlowych między Wspólnotą a krajami trzecimi – podtrzymywać jednolity charakter rynku oraz zapobiegać załamaniom obrotów w handlu.

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 737/90 z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (1) zostało kilkakrotnie znacząco zmie­ nione (2). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości powinna zostać sporządzona jego wersja skodyfikowana.

(5)

Przestrzeganie maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia powinno podlegać właściwej kontroli, która może skutkować wprowadzeniem zakazu przywozu arty­ kułów niespełniających tych warunków.

(2)

W następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w dniu 26 kwietnia 1986 r. zostały uwol­ nione do atmosfery znaczne ilości pierwiastków radioak­ tywnych.

(6)

Skażenie promieniotwórcze wielu produktów rolnych zmniejszyło się i nadal będzie się zmniejszać do poziomu istniejącego przed awarią w Czarnobylu. Należy zatem ustanowić procedurę umożliwiającą wyłączenia takich produktów z zakresu niniejszego rozporządzenia.

(3)

Nie naruszając możliwości odwołania się w przyszłości, tam gdzie to konieczne, do przepisów rozporządzenia Rady (Euratom) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustalającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym, lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego (3), w związku z istotnymi skut­

(7)

(1) Dz.U. L 82 z 29.3.1990, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 1). (2) Zob. załącznik III. (3) Dz.U. L 371 z 30.12.1987, s. 11. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem (Euratom) nr 2218/89 (Dz.U. L 211 z 22.7.1989, s. 1).

Ponieważ niniejsze rozporządzenie obejmuje wszystkie produkty rolne oraz przetworzone produkty rolne prze­ znaczone do spożycia przez ludzi, w obecnym przy­ padku nie zachodzi konieczność stosowania procedury określonej w art. 14 dyrektywy Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych (4).

(4) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 321.

L 201/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.7.2008

(8)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporzą­ dzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy­ znanych Komisji (1),

b) 600 Bq/kg dla wszystkich innych produktów.

Artykuł 3 1. Państwa członkowskie kontrolują przestrzeganie maksy­ malnych dozwolonych poziomów skażenia, określonych w art. 2 ust. 2 w odniesieniu do produktów, o których mowa w art. 1, biorąc pod uwagę poziom skażenia w kraju pocho­ dzenia produktów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 201 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 70 z 200830.7.2008

  Regulamin nr 30 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów silnikowych i ich przyczep

 • Dz. U. L201 - 68 z 200830.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz czterech zastępców członków Komitetu Regionów z Francji

 • Dz. U. L201 - 58 z 200830.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 743/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. dotycząca udziału Wspólnoty w podjętym przez kilka państw członkowskich programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju (1)

 • Dz. U. L201 - 49 z 200830.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 742/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie udziału Wspólnoty w podjętym przez kilka państw członkowskich programie badawczo-rozwojowym, którego celem jest podwyższenie jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (1)

 • Dz. U. L201 - 46 z 200830.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/81/WE z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia difenakum jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 45 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 996/97

 • Dz. U. L201 - 36 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 740/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 w zakresie procedur obowiązujących w związku z wywozem odpadów do niektórych państw (1)

 • Dz. U. L201 - 34 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Hiszpanii, Francji, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L201 - 33 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające po raz dwunasty rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L201 - 29 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wyznaczające wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. chorób skorupiaków, wścieklizny i gruźlicy bydła, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania wspólnotowych laboratoriów referencyjnych ds. wścieklizny i gruźlicy bydła oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L201 - 16 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa

 • Dz. U. L201 - 14 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 735/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L201 - 8 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 734/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.