Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 201 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa

Data ogłoszenia:2008-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 201 POZ 16

Strona 1 z 14
L 201/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.7.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) ppkt (i), po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2), po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dalej „wytycznymi dla rybołówstwa”). Biorąc pod uwagę duże doświadczenie Komisji w stosowaniu wspomnia­ nych artykułów w odniesieniu do MŚP zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa, z punktu widzenia zapewnienia skutecznego nadzoru i uproszczenia administracji, ale bez osłabiania monitorowania przez Komisję, właściwe jest, aby Komisja wykorzystała swoje uprawnienia powierzone jej na mocy rozporządzenia (WE) nr 994/98 również w odniesieniu do MŚP zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa w zakresie, w jakim art. 89 Traktatu uznaje się za mający zastosowanie do takich produktów.

(4)

Komisja ocenia zgodność pomocy państwa w sektorze rybołówstwa zarówno na podstawie celów polityki konkurencji, jak i celów wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Rozporządzenie (WE) nr 994/98 upoważnia Komisję do stwierdzenia, zgodnie z art. 87 Traktatu, że pod pewnymi warunkami pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) jest zgodna ze wspólnym rynkiem i nie podlega obowiązkowi zgłoszenia przewi­ dzianemu w art. 88 ust. 3 Traktatu. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (3) nie ma zastoso­ wania do działalności związanej z produkcją, przetwór­ stwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołów­ stwa i akwakultury, która to pomoc jest objęta rozporzą­ dzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (4). Komisja zastosowała art. 87 i 88 Traktatu w licznych decyzjach dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa; ponadto ostatnio określiła ona swoją politykę w tym zakresie w Wytycznych dla celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury (5) (zwanych

(5)

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować rodzaje pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa, które przez wiele lat były systematycznie zatwierdzane przez Komisję. Pomoc taka nie wymaga dokonywania przez Komisję oceny zgodności każdego z poszczególnych przypadków ze wspólnym rynkiem, pod warunkiem że jest ona zgodna z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (6) i z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (7) oraz z pewnymi innymi warunkami. Mimo że rozporządzenie (WE) nr 1198/2006 obowią­ zuje dopiero od dnia 4 września 2006 r., Komisja na podstawie obecnie obowiązujących wytycznych dla rybo­ łówstwa zdobyła wystarczające doświadczenie w stosowaniu podobnych warunków w odniesieniu do przedmiotowego rodzaju środków, aby ustalić, czy warunki wspomnianego rozporządzenia są wystarczająco dokładne, by uzasadnić brak wymogu dokonywania oceny poszczególnych przypadków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 201 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 70 z 200830.7.2008

  Regulamin nr 30 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów silnikowych i ich przyczep

 • Dz. U. L201 - 68 z 200830.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz czterech zastępców członków Komitetu Regionów z Francji

 • Dz. U. L201 - 58 z 200830.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 743/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. dotycząca udziału Wspólnoty w podjętym przez kilka państw członkowskich programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju (1)

 • Dz. U. L201 - 49 z 200830.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 742/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie udziału Wspólnoty w podjętym przez kilka państw członkowskich programie badawczo-rozwojowym, którego celem jest podwyższenie jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (1)

 • Dz. U. L201 - 46 z 200830.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/81/WE z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia difenakum jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 45 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 996/97

 • Dz. U. L201 - 36 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 740/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 w zakresie procedur obowiązujących w związku z wywozem odpadów do niektórych państw (1)

 • Dz. U. L201 - 34 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Hiszpanii, Francji, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L201 - 33 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające po raz dwunasty rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L201 - 29 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wyznaczające wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. chorób skorupiaków, wścieklizny i gruźlicy bydła, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania wspólnotowych laboratoriów referencyjnych ds. wścieklizny i gruźlicy bydła oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L201 - 14 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 735/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L201 - 8 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 734/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych

 • Dz. U. L201 - 1 z 200830.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Wersja skodyfikowana)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.