Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

Data ogłoszenia:2008-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 10

Strona 1 z 2
L 205/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 755/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1), w szczególności jej art. 11 lit. c) ppkt (ii),

(4)

Republika Czeska, Dania, Niemcy, Włochy i Rumunia poprosiły o usunięcie wszystkich zawodów i związanych z nimi opisów kształcenia wymienionych dla ich krajów w pkt 3 lit. a) załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE. Niderlandy poprosiły o usunięcie dwóch zawodów: „pierwszy oficer jednostki żeglugi przy­ brzeżnej (ze szkoleniem uzupełniającym) (stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling))” i „dyplomowany motorzysta statku morskiego (diploma motordrijver)” oraz związanego z nimi opisu kształcenia z pkt 3 lit. a) załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

Zjednoczone Królestwo przedłożyło uzasadniony wniosek dotyczący usunięcia swoich zawodów morskich wchodzących w zakres dyrektywy 2001/25/WE z pkt 5 załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE.

(1)

Artykuł 2 ust. 3 dyrektywy 2005/36/WE przewiduje, że jeżeli w odniesieniu do danego zawodu regulowanego obowiązują inne szczególne przepisy bezpośrednio doty­ czące uznawania kwalifikacji zawodowych, odpowiadają­ cych im przepisów dyrektywy 2005/36/WE nie stosuje się. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2005/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw marynarzy wydawanych przez państwa członkowskie oraz zmienia­ jącej dyrektywę 2001/25/WE (2) przewiduje automa­ tyczne uznawanie świadectw marynarzy wydanych przez państwa członkowskie zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia mary­ narzy (3). Dyrektywa 2005/36/WE nie powinna zatem mieć zastosowania do uznawania kwalifikacji marynarzy pracujących na pokładzie statków wchodzących w zakres dyrektywy 2001/25/WE.

(5)

Należy zatem 2005/36/WE.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Uznawania Kwali­ fikacji Zawodowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Republika Czeska, Dania, Niemcy, Włochy, Rumunia i Niderlandy przedłożyły uzasadnione wnioski dotyczące usunięcia swoich zawodów morskich wchodzących w zakres dyrektywy 2001/25/WE z pkt 3 lit. a) załącz­ nika II do dyrektywy 2005/36/WE.

Artykuł 1 Załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1430/2007 (Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 3). (2) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 160. (3) Dz.U. L 136 z 18.5.2001, s. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/45/WE (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 160).

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/11

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

L 205/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku II do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) punkt 3 lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 55 z 20081.8.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/371/WE z dnia 29 maja 2007 r. zmieniającej decyzje 84/247/EWG i 84/419/EWG w odniesieniu do ksiąg zarodowych dla ras z gatunku bydła (  Dz.U. L 140 z 1.6.2007)

 • Dz. U. L205 - 53 z 20081.8.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/632/WPZiB z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L205 - 51 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do niektórych regionów państw członkowskich, wymienionych w załączniku, oraz rozszerzająca zakres stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3964) (1)

 • Dz. U. L205 - 49 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3698) (1)

 • Dz. U. L205 - 47 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/56/WE ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami Wspólnoty w obszarze edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L205 - 42 z 20081.8.2008

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L205 - 40 z 20081.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L205 - 28 z 20081.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L205 - 26 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L205 - 22 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

 • Dz. U. L205 - 20 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2008 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L205 - 18 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 711/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L205 - 16 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L205 - 13 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L205 - 6 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L205 - 3 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2007 w sprawie uznawania grup producentów chmielu

 • Dz. U. L205 - 1 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.