Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

Data ogłoszenia:2008-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 22

Strona 1 z 3
L 205/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 760/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

odstępstw omawiane zezwolenia powinny być wydawane na określony czas.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 lit. i), art. 192 i 194 w powiązaniu z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Artykuł 121 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że maksymalne zawartości procentowe kazeiny i kazeinianów dodawanych do sera muszą być ustalone na podstawie obiektywnych kryteriów ustanowionych z uwzględnieniem wymogów technologicznych. Wspom­ niane zawartości procentowe należy ustalić na poziomie Wspólnoty na podstawie posiadanej wiedzy. W celu ułat­ wienia kontroli służących zapewnieniu zgodności z tym przepisem należy ustalić raczej całkowite zawartości procentowe niż zawartości procentowe dla poszczegól­ nych produktów bez uszczerbku dla bardziej wymagają­ cych norm krajowych.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2204/90 z dnia 24 lipca 1990 r. ustanawiające dodatkowe ogólne zasady wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecz­ nych w odniesieniu do sera (2) zostało uchylone rozpo­ rządzeniem (WE) nr 1234/2007 z dniem 1 lipca 2008 r.

(7)

Przy stosowaniu kazeiny i/lub kazeinianów w serach należy przestrzegać norm międzynarodowych, w szczególności dotyczących stosunku ilości białek serwatkowych do ilości kazeiny (4).

(2)

Przepisy zawarte w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2204/90, dotyczące wymiany informacji oraz kontroli i środków administracyjnych, nie zostały uwzględnione w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007. Na mocy art. 192 i 194 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przepisy te należy włączyć do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1547/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustanawiają­ cego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90 (3).

Należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące kontroli i kar, przy uwzględnieniu struktury branżowej. Wysokość kary należy określić w przypadku ponownego wprowadzenia dopłat na mocy art. 100 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(8)

(3)

W celu zachowania jasności i ze względów praktycznych rozporządzenie (WE) nr 1547/2006 należy uchylić i zastąpić nowym rozporządzeniem.

Bez uszczerbku dla wszelkich krajowych kar, jeśli stoso­ wanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów odbywa się bez zezwolenia, w przypadku gdy kwota dopłaty została ustalona zgodnie z art. 100 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, należy nałożyć karę określoną na podstawie – z jednej strony – wartości kazeiny i kazeinianów oraz – z drugiej strony – wartości odpo­ wiadającej im ilości odtłuszczonego mleka w proszku, w celu zneutralizowania przynajmniej korzyści ekono­ micznych wynikających z ich stosowania bez zezwolenia. Wysokości kary nie należy ustalać dopóki dopłaty do produkcji kazeiny i kazeinianów nie są wypłacane.

(4)

Artykuł 119 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie sera podlega wymogowi uzyskania uprzed­ niego zezwolenia. Należy ustanowić szczegółowe zasady wydawania takich zezwoleń, przy uwzględnieniu wymogów dotyczących kontroli w przedsiębiorstwach. W celu ułatwienia stosowania i monitorowania

(9)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisje (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61) (2) Dz.U. L 201 z 31.7.1990, s. 7. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 2583/2001 (Dz.U. L 345 z 29.12.2001, s. 6). (3) Dz.U. L 286 z 17.10.2006, s. 8.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 55 z 20081.8.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/371/WE z dnia 29 maja 2007 r. zmieniającej decyzje 84/247/EWG i 84/419/EWG w odniesieniu do ksiąg zarodowych dla ras z gatunku bydła (  Dz.U. L 140 z 1.6.2007)

 • Dz. U. L205 - 53 z 20081.8.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/632/WPZiB z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L205 - 51 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do niektórych regionów państw członkowskich, wymienionych w załączniku, oraz rozszerzająca zakres stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3964) (1)

 • Dz. U. L205 - 49 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3698) (1)

 • Dz. U. L205 - 47 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/56/WE ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami Wspólnoty w obszarze edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L205 - 42 z 20081.8.2008

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L205 - 40 z 20081.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L205 - 28 z 20081.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L205 - 26 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L205 - 20 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2008 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L205 - 18 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 711/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L205 - 16 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L205 - 13 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L205 - 10 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L205 - 6 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L205 - 3 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2007 w sprawie uznawania grup producentów chmielu

 • Dz. U. L205 - 1 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.