Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2007 w sprawie uznawania grup producentów chmielu

Data ogłoszenia:2008-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 3

Strona 1 z 2
1.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 753/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2007 w sprawie uznawania grup producentów chmielu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1299/2007.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. (1) ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), w szczególności jego art. 127 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu (2) należy uchylić z dniem 1 lipca 2008 r. na mocy art. 201 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku). Niektóre postanowienia dotyczące grup producentów ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1952/2005 nie zostały włączone do rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku. Aby umożliwić kontynuację właściwego funkcjonowania sektora chmielu, należy włączyć wspomniane przepisy do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (3). W artykule 122 rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku określono ogólne warunki uznawania organizacji producentów przez państwa członkowskie. Konieczne jest dokładniejsze określenie tych warunków w odniesieniu do sektora chmielu. W celu zapewnienia jasności należy nadal stosować termin „grupy produ­ centów” w tym sektorze. W celu uniknięcia dyskryminacji pomiędzy producentami oraz zapewnienia jedności i skuteczności podjętych działań należy dla całej Wspólnoty ustalić warunki, jakie muszą spełnić grupy producentów, aby uzyskać uznanie przez państwa członkowskie. Aby osiągnąć skuteczną koncentrację podaży, należy w szczególności zapewnić rentowną wielkość grupy oraz wprowadzenie całej produkcji producentów na rynek, bezpośrednio przez grupę albo przez producentów, według wspólnych zasad.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1299/2007 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

(1)

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

(2)

1. Państwo członkowskie, na którego terytorium grupa producentów ma swoją siedzibę jest upoważnione do uzna­ wania organizacji producentów, zwanych dalej »grupami producentów«, zgodnie z art. 122 rozporządzania Rady (WE) nr 1234/2007 (*).

(3)

2. Państwa członkowskie uznają grupy producentów, które zgłaszają wniosek o uznanie i spełniają następujące warunki ogólne:

a) posiadają osobowość prawną lub mają, w świetle ustawo­ dawstwa krajowego, wystarczającą zdolność prawną do wykonywania praw i obowiązków;

(4)

b) stosują wspólne zasady produkcji oraz pierwszego etapu wprowadzania do obrotu w rozumieniu akapitu drugiego;

c) ich statut zawiera zobowiązania w odniesieniu do produ­ centów zrzeszonych w grupach do:

(i) przestrzegania wspólnych zasad produkcji oraz decyzji dotyczących odmian, które należy uprawiać;

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61). (2) Dz.U. L 314 z 30.11.2005, s. 1. (3) Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 4.

(ii) wprowadzenia na rynek całej produkcji za pośrednic­ twem grupy;

L 205/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 55 z 20081.8.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/371/WE z dnia 29 maja 2007 r. zmieniającej decyzje 84/247/EWG i 84/419/EWG w odniesieniu do ksiąg zarodowych dla ras z gatunku bydła (  Dz.U. L 140 z 1.6.2007)

 • Dz. U. L205 - 53 z 20081.8.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/632/WPZiB z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L205 - 51 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do niektórych regionów państw członkowskich, wymienionych w załączniku, oraz rozszerzająca zakres stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3964) (1)

 • Dz. U. L205 - 49 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3698) (1)

 • Dz. U. L205 - 47 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/56/WE ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami Wspólnoty w obszarze edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L205 - 42 z 20081.8.2008

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L205 - 40 z 20081.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L205 - 28 z 20081.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L205 - 26 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L205 - 22 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

 • Dz. U. L205 - 20 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2008 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L205 - 18 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 711/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L205 - 16 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L205 - 13 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L205 - 10 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L205 - 6 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L205 - 1 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.