Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/56/WE ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami Wspólnoty w obszarze edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

Data ogłoszenia:2008-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 47

1.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/47

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/56/WE ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami Wspólnoty w obszarze edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (2008/629/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Na mocy art. 4 ust 3. decyzji 2005/56/WE po uzyskaniu opinii Komitetu ds. Agencji Wykonawczych Komisja może upoważnić Agencję do wykonywania kolejnych zadań tego samego rodzaju w ramach programów wspól­ notowych w obszarze edukacji, kultury i sektora audio­ wizualnego.

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonaw­ czych, którym powierza się niektóre zadania w obszarze zarzą­ dzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

Mandat Agencji powinien również obejmować zarzą­ dzanie oraz finalizowanie projektów w obszarze programu szkoleniowego skierowanego do profesjona­ listów europejskiego sektora audiowizualnego MEDIA II – Szkolenia (1996–2000), zatwierdzonego decyzją Rady 95/564/WE (6), oraz programu wspierającego rozwój i dystrybucję europejskich utworów audiowizualnych MEDIA II – Rozwój i dystrybucja (1996–2000), zatwier­ dzonego decyzją Rady 95/563/WE (7).

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Dlatego też decyzja 2005/56/WE musi zostać zmieniona.

(1)

Na podstawie art. 4 ust. 1 decyzji Komisji 2005/56/WE (2) Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (dalej zwanej „Agencją”) powierzono zarządzanie niektórymi aspektami programów wspólnotowych w obszarze edukacji, kultury i sektora audiowizualnego, a w szczególności zarządzanie programem wsparcia europejskiego sektora audiowizual­ nego MEDIA 2007 (2007–2013), ustanowionym decyzją nr 1718/2006/WE Parlamentu i Rady (3), programem wspierającym rozwój europejskich utworów audiowizual­ nych MEDIA Plus – Rozwój, dystrybucja i promocja (2001–2006), ustanowionym decyzją Rady 2000/821/WE (4), oraz programem szkoleniowym dla profesjonalistów europejskiego sektora audiowizualnego MEDIA – Szkolenia (2001–2006), ustanowionym decyzją nr 163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5).

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł W decyzji 2005/56/WE w art. 4 ust 1 dodaje się punkty 29 i 30 w brzmieniu:

(1) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1. (2) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, s. 35. Decyzja zmieniona decyzją 2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, s. 21). (3) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 12. 4) Dz.U. L 336 z 30.12.2000, s. 82. Decyzja ostatnio zmieniona ( rozporządzeniem 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, s. 1). (5) Dz.U. L 26 z 27.1.2001, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozpo­ rządzeniem 885/2004.

„29) program szkoleniowy dla profesjonalistów europej­ skiego sektora audiowizualnego (MEDIA II – Szkolenia) (1996–2000) ustanowiony decyzją Rady 95/564/WE (*);

(6) Dz.U. L 321 z 30.12.1995, s. 33. (7) Dz.U. L 321 z 30.12.1995, s. 25.

L 205/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2008

30) program wspierający rozwój oraz dystrybucję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA II – Rozwój i dystrybucja) (1996–2000) ustanowiony decyzją Rady 95/563/WE (**). ___________ (*) Dz.U. L 321 z 30.12.1995, s. 33. (**) Dz.U. L 321 z 30.12.1995, s. 25.”

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 55 z 20081.8.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/371/WE z dnia 29 maja 2007 r. zmieniającej decyzje 84/247/EWG i 84/419/EWG w odniesieniu do ksiąg zarodowych dla ras z gatunku bydła (  Dz.U. L 140 z 1.6.2007)

 • Dz. U. L205 - 53 z 20081.8.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/632/WPZiB z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L205 - 51 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do niektórych regionów państw członkowskich, wymienionych w załączniku, oraz rozszerzająca zakres stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3964) (1)

 • Dz. U. L205 - 49 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3698) (1)

 • Dz. U. L205 - 42 z 20081.8.2008

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L205 - 40 z 20081.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L205 - 28 z 20081.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L205 - 26 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L205 - 22 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

 • Dz. U. L205 - 20 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2008 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L205 - 18 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 711/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L205 - 16 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L205 - 13 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L205 - 10 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L205 - 6 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L205 - 3 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2007 w sprawie uznawania grup producentów chmielu

 • Dz. U. L205 - 1 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.