Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 53

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/632/WPZiB z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2008-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 53

1.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/53

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/632/WPZiB z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, We wspólnym stanowisku 2004/161/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: a także mając na uwadze, co następuje: „1. Państwa członkowskie podejmują środki, które są konieczne, aby uniemożliwić wjazd na ich terytorium lub przejazd przez nie członkom rządu Zimbabwe i osobom fizycznym, które są z nim związane, a także innym osobom fizycznym, których działania stanowią poważne naruszenie demokracji, praw człowieka i państwa prawa w Zimbabwe. Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie, zostały wymienione w załączniku.”;

(1)

Na mocy wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB (1) Rada odnowiła środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe, chcąc w ten sposób skłonić osoby, przeciwko którym te środki są skierowane, do odrzucenia polityki prowadzącej do naruszania praw człowieka i wolności słowa i do utrudniania dobrych rządów.

2) w art. 4 ust. 3 dodaje się literę w brzmieniu:

(2)

W związku z aktami przemocy, które zostały zorganizo­ wane i popełnione przez władze Zimbabwe podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2008 r., w wyniku czego głosowanie to stało się zaprzeczeniem ducha demokracji, Rada postanowiła dodać pewne osoby i podmioty do wykazu zamieszczonego w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB i w dniu 22 lipca 2008 r. przyjęła decyzję 2008/605/WPZiB.

„d) na mocy traktatu pojednawczego (traktat laterański) z 1929 r. zawartego między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.”;

3) w art. 4 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

(3)

Należy również wzmocnić środki ograniczające, doty­ czące zakazania wjazdu na terytorium państw członkow­ skich lub przejazdu przez nie osobom fizycznym wymie­ nionym w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB,

(1) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 66. Wspólne stanowisko ostatnio zmie­ nione decyzją 2008/605/WPZiB (Dz.U. L 194 z 23.7.2008, s. 34).

„5. Państwa członkowskie mogą odstąpić od środków, o których mowa w ust. 1, jeśli podróż danej osoby jest uzasadniona pilnymi i absolutnie koniecznymi względami pomocy humanitarnej, lub w wyjątkowych okolicznościach, jeśli dana osoba podróżuje w celu uczestniczenia w posiedzeniach międzyrządowych, w tym w posiedzeniach zwołanych z inicjatywy Unii Europejskiej, w trakcie których prowadzony jest dialog polityczny, który ma bezpośrednie, natychmiastowe i istotne znaczenie dla promowania demokracji, praw człowieka i państwa prawa w Zimbabwe.

L 205/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2008

6. Państwo członkowskie, które chce przyznać odstęp­ stwo określone w ust. 5, powiadamia o tym Radę na piśmie. Odstępstwo uznaje się za przyznane, o ile co najmniej jeden członek Rady nie wniesie sprzeciwu na piśmie w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia o propozycji przy­ znania odstępstwa. Jeśli co najmniej jeden członek Rady wyrazi sprzeciw, odstępstwo nie zostaje przyznane, z wyjątkiem przypadku, w którym państwo członkowskie pragnie przyznać odstępstwo uzasadnione pilnymi i absolutnie koniecznymi względami pomocy humanitarnej. W takim przypadku Rada może podjąć decyzję o przyznaniu proponowanego odstępstwa, stanowiąc większością kwalifi­ kowaną.”;

oraz do związanych z nimi wszystkich osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, lub należące do innych osób fizycznych lub prawnych, których działania stanowią poważne naruszenie demokracji, praw człowieka i państwa prawa w Zimbabwe. Te osoby i podmioty, o których mowa w niniejszym ustępie, są wymienione w wykazie zamie­ szczonym w załączniku.”.

Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

4) w art. 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Artykuł 3 „7. Gdy stosując ust. 3–6, państwo członkowskie zgadza się na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie osób, o których mowa w załączniku, zgoda ta jest ściśle ograniczona do celu, w którym jest wydana, i do osób, których bezpośrednio dotyczy.”; Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2008 r. 5) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: W imieniu Rady „1. Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do poszczególnych członków rządu Zimbabwe

B. KOUCHNER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 205 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 55 z 20081.8.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/371/WE z dnia 29 maja 2007 r. zmieniającej decyzje 84/247/EWG i 84/419/EWG w odniesieniu do ksiąg zarodowych dla ras z gatunku bydła (  Dz.U. L 140 z 1.6.2007)

 • Dz. U. L205 - 51 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do niektórych regionów państw członkowskich, wymienionych w załączniku, oraz rozszerzająca zakres stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3964) (1)

 • Dz. U. L205 - 49 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3698) (1)

 • Dz. U. L205 - 47 z 20081.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/56/WE ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami Wspólnoty w obszarze edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L205 - 42 z 20081.8.2008

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L205 - 40 z 20081.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L205 - 28 z 20081.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L205 - 26 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L205 - 22 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

 • Dz. U. L205 - 20 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2008 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L205 - 18 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 711/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L205 - 16 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L205 - 13 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L205 - 10 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L205 - 6 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L205 - 3 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2007 w sprawie uznawania grup producentów chmielu

 • Dz. U. L205 - 1 z 20081.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.