Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca wykaz krajów trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz komórek jajowych i zarodków świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3671) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 32

L 206/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiająca wykaz krajów trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz komórek jajowych i zarodków świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3671)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/636/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

z decyzją Komisji 2002/613/WE z dnia 19 lipca 2002 r. ustanawiającą warunki przywozu nasienia trzody chlewnej (3).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty­ czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dy­ rektywy 90/425/EWG (1), w szczególności w formule wprowa­ dzającej i w art. 17 ust. 3 lit. a) oraz art. 28,

Decyzja 94/63/WE była wielokrotnie zmieniana w celu uwzględnienia nowych osiągnięć rozwoju naukowego i technicznego. Obecnie dotyczy nasienia, komórek jajo­ wych i zarodków owiec i kóz oraz komórek jajowych i zarodków świń.

(4)

Komisja zamierza ustanowić w formie oddzielnego aktu warunki dotyczące zdrowia zwierząt mające zastoso­ wanie przy przywozie do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz, włącznie z wykazem krajów trzecich, z których państwa członkowskie zezwa­ lają na przywóz tych towarów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Dyrektywa 92/65/EWG ustanawia wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspól­ noty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych aktach wspólnoto­ wych, o których mowa w niniejszej decyzji. Przewiduje ona także utworzenie wykazu tych krajów trzecich lub części krajów trzecich, będących w stanie zapewnić gwarancje równoważne gwarancjom przewidzianym w niniejszej decyzji, z których państwa członkowskie mogą przywozić nasienie, komórki jajowe oraz zarodki świń.

Decyzja 2002/613/WE ustanawia wykaz krajów trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz nasienia trzody chlewnej. Wykaz ten powstał w oparciu o stan zdrowia zwierząt krajów trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz żywej trzody chlewnej. Jako że nie ma żadnych dowodów naukowych sugerujących, że w odniesieniu do głównych egzotycznych chorób zaraźliwych ryzyko związane ze stanem zdrowia świń dawców płci męskiej i żeńskiej mogłoby być złagodzone dzięki leczeniu zarodka, należy z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności i spójności prawodawstwa Wspólnoty odwołać się do tego wykazu w niniejszej decyzji, ustanawiając wykaz krajów trzecich, z których państwa członkowskie zezwa­ lają na przywóz komórek jajowych i zarodków danych gatunków.

(2)

Część III załącznika do decyzji Komisji 94/63/WE z dnia 31 stycznia 1994 r. ustanawiającej wykaz państw trze­ cich, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz oraz komórek jajowych i zarodków świń (2) usta­ nawia wykaz państw trzecich, z których państwa człon­ kowskie dopuszczają przywóz komórek jajowych i zarodków świń, oraz państw trzecich, z których nasienie trzody chlewnej może być przywożone zgodnie

(6)

Dla zachowania jasności prawodawstwa wspólnotowego należy uchylić decyzję 94/63/WE.

(7)

(1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/265/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, s. 17). (2) Dz.U. L 28 z 2.2.1994, s. 47. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/211/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3) Dz.U. L 196 z 25.7.2002, s. 45. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/14/WE (Dz.U. L 7 z 12.1.2007, s. 28).

2.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/33

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 września 2008 r.

Artykuł 1 Państwa członkowskie zezwalają na przywóz komórek jajowych i zarodków świń z krajów trzecich, z których nasienie trzody chlewnej może być przywożone zgodnie z art. 1 decyzji 2002/613/WE.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Artykuł 2 Uchyla się decyzję 94/63/WE.

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 206 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 36 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1438/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (  Dz.U. L 204 z 13.8.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 04, tom 06, s. 30)

 • Dz. U. L206 - 35 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2402/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. otwierającego i określającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku (  Dz.U. L 327 z 18.12.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 07, s. 297)

 • Dz. U. L206 - 34 z 20082.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiającego wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (  Dz.U. L 198 z 26.7.2008)

 • Dz. U. L206 - 17 z 20082.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz w odniesieniu do wykazów państw trzecich i punktów pobierania nasienia oraz zespołów pobierania zarodków i wymagań dotyczących wydawania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3625) (1)

 • Dz. U. L206 - 16 z 20082.8.2008

  Decyzja podjęta w drodze porozumienia między przedstawicielami rządów państw członkowskich z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie lokalizacji siedziby Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

 • Dz. U. L206 - 14 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L206 - 5 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające zasady organizacji i regulamin Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (1)

 • Dz. U. L206 - 3 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 349/2005 ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

 • Dz. U. L206 - 1 z 20082.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.