Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 18

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniające Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

Data ogłoszenia:2008-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 18

Strona 1 z 3
L 207/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2008

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniające Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią A. List Wspólnoty Europejskiej

Szanowny Panie, Mam zaszczyt odnieść się do informacji dostarczonych przez Pańskie władze po przyjęciu decyzji Rady 2006/67/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu, dotyczących rozbieżności w odniesieniu do niektórych jordańskich kodów nomenklatury celnej. W celu odniesienia się do harmonogramu przewidzianego na weryfikację koncesji mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych w art. 11a Układu o stowarzyszeniu dodaje się nowy ust. 5a w brzmieniu: „5a. Od dnia 1 stycznia 2009 r. Wspólnota i Jordania dokonają oceny sytuacji pod kątem określenia środków liberalizacji, które mają być stosowane przez Wspólnotę i Jordanię ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.”. W celu potwierdzenia, że nowe wzajemne środki liberalizacji wprowadzone porozumieniem zatwierdzonym decyzją 2006/67/WE odnoszą się jedynie do produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych i nie obejmują produktów rybołówstwa, art. 16 Układu o stowarzyszeniu otrzymuje brzmienie: „Artykuł 16 1. Produkty rolne inne niż ryby i produkty rybołówstwa określone w dziale 3, pozycjach 1604 i 1605, oraz podpozycjach 0511 91, 2301 20 i ex 1902 20 (»makarony nadziewane zawierające więcej niż 20 % masy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych«) pochodzące z Jordanii korzystają w przywozie do Wspólnoty z postanowień określonych w Protokole 1. 2. Produkty rolne inne niż ryby i produkty rybołówstwa określone w dziale 3, pozycjach 1604 i 1605, oraz podpozycjach 0511 91, 2301 20 i ex 1902 20 (»makarony nadziewane zawierające więcej niż 20 % masy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych«) pochodzące ze Wspólnoty korzystają w przywozie do Jordanii z postanowień określonych w Protokole 2.”. W celu likwidacji wyżej wymienionych rozbieżności w odniesieniu do niektórych jordańskich kodów nomenklatury celnej w załączniku III i załączniku do Protokołu 2 do Układu o stowarzyszeniu wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku III: a) w wykazie A skreśla się kody 210690300, 210690400 i 210690600; b) w wykazie B skreśla się kody 1301100000, 130120100, 130120900, 130190100, 130190900, 130211100, 130211200, 130239100, 130239900, 190211100, 190211900, 190590210 i 210690900; c) w wykazie D skreśla się kod 350190000; d) w wykazie E skreśla się kody 190300000, 200520100 i 210690990;

5.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/19

e) w wykazie F kod 190539000 zastępuje się kodem 190532000; f) tekst w wykazie G otrzymuje brzmienie: „Wykaz przetworzonych produktów rolnych, dla których nie znosi się opłat celnych.”; 2) w załączniku do Protokołu 2: a) w kategorii A skreśla się jedno powtórzenie kodu 130110100; b) w kategorii B skreśla się kod 130213000; c) w kategorii E skreśla się jedno powtórzenie kodu 130110900. Niniejsze porozumienie stosuje się z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2006 r. Byłbym wdzięczny za potwierdzenie, że Pański rząd zgadza się na powyższe postanowienia. Z wyrazami szacunku,

L 207/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2008

Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait ą Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje, Kelt Brüsszelben, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas, Adoptat la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den

26.9.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 44 z 20085.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 467/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 139 z 29.5.2008)

 • Dz. U. L207 - 43 z 20085.8.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/643/WPZiB z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L207 - 36 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisów dotyczących Argentyny, Brazylii i Paragwaju w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3992) (1)

 • Dz. U. L207 - 34 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji 2003/858/WE i 2006/656/WE i zawieszająca przywóz do Wspólnoty z Malezji przesyłek zawierających niektóre żywe ryby i niektóre produkty akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3849) (1)

 • Dz. U. L207 - 32 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3883) (1)

 • Dz. U. L207 - 30 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3882) (1)

 • Dz. U. L207 - 24 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE odnośnie wydania Chinom zezwolenia na przywóz produktów z mięsa drobiowego po obróbce termicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3874) (1)

 • Dz. U. L207 - 16 z 20085.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniającego Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

 • Dz. U. L207 - 14 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii na obszarach I oraz II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L207 - 12 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii na obszarze IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L207 - 11 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustalające ostateczną wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L207 - 9 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające załączniki I, V i VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L207 - 7 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Acciughe sotto sale del Mar Ligure (ChOG), Brussels grondwitloof (ChOG), Œufs de Loué (ChOG))

 • Dz. U. L207 - 5 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dodatku paszowego kantaksantyny w uzupełnieniu do warunków przewidzianych w dyrektywie 2003/7/WE (1)

 • Dz. U. L207 - 3 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L207 - 1 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.