Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE odnośnie wydania Chinom zezwolenia na przywóz produktów z mięsa drobiowego po obróbce termicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3874) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 24

Strona 1 z 4
L 207/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE odnośnie wydania Chinom zezwolenia na przywóz produktów z mięsa drobiowego po obróbce termicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3874)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/638/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (3) usta­ nawia warunki przywozu do Wspólnoty przesyłek nie­ których produktów mięsnych do spożycia przez ludzi, w tym również wykazy krajów trzecich i części krajów trzecich, z których przywóz takich produktów jest dozwolony. Decyzja ta określa też wzory świadectw oraz zasady obróbki wymaganej dla tych produktów.

uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami usta­ nowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określo­ nych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych dyrektywę 90/425/EWG (1), w szczególności w jej art. 10 ust. 2 lit. c),

(2)

Zgodnie z decyzją 2007/777/WE zezwala się Chinom na wywóz do Wspólnoty tylko produktów z mięsa drobio­ wego po obróbce termicznej w hermetycznie zamkniętym pojemniku do wartości Fo wynoszącej trzy lub więcej, zgodnie z częścią 4 załącznika II do tej decyzji.

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności zdanie wprowadzające jej art. 8, art. 8 ust. 1 akapit pierwszy, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 2 lit. b) oraz art. 9 ust. 4 lit. b) i c),

(3)

Władze chińskie zwróciły się do Komisji z wnioskiem o dopuszczenie do wywozu do Wspólnoty produktów z mięsa drobiowego poddanych mniej intensywnej obróbce, tj. obróbce termicznej w minimalnej tempera­ turze 70 °C.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Kilka misji kontrolnych przeprowadzonych przez służby Komisji w Chinach wykazało, że właściwe władze w Chinach, w szczególności w prowincji Szantung, dysponują strukturą wystarczającą do zajmowania się statusem zdrowia zwierząt w odniesieniu do drobiu.

(1)

Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz

(5)

(1) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 49. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 33). (2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

Dodatkowo władze prowincji Szantung potrafiły wykazać, że spełnione są szczególne wymagania w zakresie zdrowia zwierząt określone w dyrektywie 2002/99/WE i decyzji 2007/777/WE.

(3) Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49.

5.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/25

(6)

Począwszy od ostatniej dorocznej ogólnej sesji Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), która odbyła się w maju 2007 r. w Paryżu i w czasie której Chiny zostały pełnym członkiem tej organizacji, władze chińskie regu­ larnie przesyłają Komisji informacje dotyczące zdrowia zwierząt. Dodatkowo władze zgodziły się powiadamiać Komisję w ciągu 24 godzin o początkowych ogniskach grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu po ich potwierdzeniu na każdym wcześniej wolnym od choroby obszarze Chin.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 44 z 20085.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 467/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 139 z 29.5.2008)

 • Dz. U. L207 - 43 z 20085.8.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/643/WPZiB z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L207 - 36 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisów dotyczących Argentyny, Brazylii i Paragwaju w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3992) (1)

 • Dz. U. L207 - 34 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji 2003/858/WE i 2006/656/WE i zawieszająca przywóz do Wspólnoty z Malezji przesyłek zawierających niektóre żywe ryby i niektóre produkty akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3849) (1)

 • Dz. U. L207 - 32 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3883) (1)

 • Dz. U. L207 - 30 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3882) (1)

 • Dz. U. L207 - 18 z 20085.8.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniające Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

 • Dz. U. L207 - 16 z 20085.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniającego Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

 • Dz. U. L207 - 14 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii na obszarach I oraz II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L207 - 12 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii na obszarze IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L207 - 11 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustalające ostateczną wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L207 - 9 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające załączniki I, V i VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L207 - 7 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Acciughe sotto sale del Mar Ligure (ChOG), Brussels grondwitloof (ChOG), Œufs de Loué (ChOG))

 • Dz. U. L207 - 5 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dodatku paszowego kantaksantyny w uzupełnieniu do warunków przewidzianych w dyrektywie 2003/7/WE (1)

 • Dz. U. L207 - 3 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L207 - 1 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.