Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3882) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 30

L 207/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3882)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/639/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (3).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

Ponadto Komisja ostatnio zweryfikowała na miejscu środki monitorowania zastosowane w zakresie zwal­ czania pozostałości leków weterynaryjnych w drobiu, a wynik tej weryfikacji był pozytywny.

(5)

W decyzji Komisji 2007/777/WE (4) zezwolono na przywóz do UE z chińskiej prowincji Szantung wyrobów z mięsa drobiowego poddanych obróbce termicznej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Decyzja Komisji 2002/994/WE z dnia 20 grudnia 2002 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (2) ma zastosowanie do wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt.

Należy zatem włączyć wyroby z mięsa drobiowego do wykazu produktów określonego w części II załącznika do decyzji 2002/994/WE oraz należy odpowiednio zmienić tę decyzję.

(7)

Zezwolenie na przywóz wyrobów z mięsa drobiowego z Chin do Wspólnoty nie narusza innych środków sani­ tarnych przyjętych ze względu na zdrowie publiczne lub zdrowie zwierząt.

(2)

Zgodnie z art. 2 wspomnianej decyzji państwa człon­ kowskie zezwalają na przywóz produktów wymienio­ nych w części II załącznika do tej decyzji, którym towa­ rzyszy dokument z deklaracją właściwej władzy Chin stwierdzający, że każda przesyłka była poddana przed wysyłką testom chemicznym w celu upewnienia się, że przedmiotowe produkty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Test taki wykonuje się w szczególności w celu wykrycia obecności chloramfenikolu oraz nitrofu­ ranu i jego metabolitów.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Właściwa władza Chin przedstawiła odpowiedni plan w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do drobiu przeznaczonego na wywóz do Wspólnoty. Plan ten został zatwierdzony decyzją Komisji 2004/432/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia

W części II załącznika do decyzji 2002/994/WE dodaje się tiret w brzmieniu:

„— wyroby z mięsa drobiowego”.

(3) Dz.U. L 154 z 30.4.2004, s. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/407/WE (Dz.U. L 143 z 3.6.2008, s. 49). (4) Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49.

Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrek­ tywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352). (2) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, s. 154. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/463/WE (Dz.U. L 160 z 19.6.2008, s. 34).

(1)

5.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/31

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 44 z 20085.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 467/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 139 z 29.5.2008)

 • Dz. U. L207 - 43 z 20085.8.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/643/WPZiB z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L207 - 36 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisów dotyczących Argentyny, Brazylii i Paragwaju w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3992) (1)

 • Dz. U. L207 - 34 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji 2003/858/WE i 2006/656/WE i zawieszająca przywóz do Wspólnoty z Malezji przesyłek zawierających niektóre żywe ryby i niektóre produkty akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3849) (1)

 • Dz. U. L207 - 32 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3883) (1)

 • Dz. U. L207 - 24 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE odnośnie wydania Chinom zezwolenia na przywóz produktów z mięsa drobiowego po obróbce termicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3874) (1)

 • Dz. U. L207 - 18 z 20085.8.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniające Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

 • Dz. U. L207 - 16 z 20085.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniającego Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

 • Dz. U. L207 - 14 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii na obszarach I oraz II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L207 - 12 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii na obszarze IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L207 - 11 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustalające ostateczną wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L207 - 9 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające załączniki I, V i VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L207 - 7 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Acciughe sotto sale del Mar Ligure (ChOG), Brussels grondwitloof (ChOG), Œufs de Loué (ChOG))

 • Dz. U. L207 - 5 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dodatku paszowego kantaksantyny w uzupełnieniu do warunków przewidzianych w dyrektywie 2003/7/WE (1)

 • Dz. U. L207 - 3 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L207 - 1 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.