Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji 2003/858/WE i 2006/656/WE i zawieszająca przywóz do Wspólnoty z Malezji przesyłek zawierających niektóre żywe ryby i niektóre produkty akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3849) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 34

Strona 1 z 2
L 207/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 lipca 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji 2003/858/WE i 2006/656/WE i zawieszająca przywóz do Wspólnoty z Malezji przesyłek zawierających niektóre żywe ryby i niektóre produkty akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3849)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/641/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

z akwakultury i uzyskanych z nich produktów. Ponadto powyższa decyzja zawiera wykaz obszarów, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet do Wspólnoty.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 tiret pierwsze i ust. 6,

W decyzji Komisji 2006/656/WE z dnia 20 września 2006 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (4) wprowadza się zharmonizowane zasady dotyczące zdrowia zwierząt przy przywozie do Wspólnoty ryb ozdobnych. Ponadto powyższa decyzja zawiera wykaz obszarów, z których dozwolony jest przywóz niektórych ryb ozdobnych do Wspólnoty.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

W dyrektywie Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącej warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (2) określa się zasady regulujące przywóz z krajów trzecich do Wspólnoty zwierząt i produktów akwakultury. W powyższej dyrektywie postanowiono, że przywóz zwierząt i produktów akwa­ kultury musi spełniać pewne warunki w niej określone i pochodzić z krajów trzecich lub ich części znajdujących się w wykazie opracowanym zgodnie z tą dyrektywą.

W decyzji 2003/858/WE wymienia się Malezję jako trzeci kraj, z którego dozwolony jest przywóz do Wspól­ noty żywych ryb należących do rodziny Cyprinidae, ich ikry i gamet, przeznaczonych do celów hodowlanych, oraz żywych ryb z tej rodziny pochodzących z akwakultury, ich ikry i gamet, przeznaczonych do ponownego zarybienia łowisk typu „wpuść i złów”.

(5)

Na mocy decyzji 2006/656/WE przywóz niektórych ryb ozdobnych z Malezji do Wspólnoty jest dozwolony. Ryby z rodziny Cyprinidae są objęte tą decyzją.

(2)

W decyzji Komisji 2003/858/WE z dnia 21 listopada 2003 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przezna­ czonych do spożycia przez ludzi (3) określa się zharmo­ nizowane zasady dotyczące zdrowia zwierząt przy przy­ wozie do Wspólnoty niektórych żywych ryb, ich ikry i gamet oraz niektórych żywych ryb pochodzących

(6)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352). (2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozpo­ rządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 1). (3) Dz.U. L 324 z 11.12.2003, s. 37. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/158/WE (Dz.U. L 68 z 8.3.2007, s. 10).

Wyniki ostatniej wspólnotowej wizyty kontrolnej w Malezji ujawniły poważne niedociągnięcia w odniesieniu do rejestracji gospodarstw akwakultury, powiadamiania o chorobach i urzędowych kontroli zdrowia zwierząt w całym łańcuchu produkcyjnym zwie­ rząt i ryb ozdobnych akwakultury. Niedociągnięcia takie mogą doprowadzić do rozprzestrzeniania się chorób, stanowiąc tym samym poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt we Wspólnocie. W trakcie powyższej wizyty kontrolnej ujawniono także brak odpowiednich kontroli zdrowia zwierząt ze strony właściwych organów w Malezji, który prawdopodobnie zwiększy to zagro­ żenie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 44 z 20085.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 467/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 139 z 29.5.2008)

 • Dz. U. L207 - 43 z 20085.8.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/643/WPZiB z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L207 - 36 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisów dotyczących Argentyny, Brazylii i Paragwaju w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3992) (1)

 • Dz. U. L207 - 32 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3883) (1)

 • Dz. U. L207 - 30 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3882) (1)

 • Dz. U. L207 - 24 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE odnośnie wydania Chinom zezwolenia na przywóz produktów z mięsa drobiowego po obróbce termicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3874) (1)

 • Dz. U. L207 - 18 z 20085.8.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniające Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

 • Dz. U. L207 - 16 z 20085.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniającego Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

 • Dz. U. L207 - 14 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii na obszarach I oraz II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L207 - 12 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii na obszarze IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L207 - 11 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustalające ostateczną wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L207 - 9 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające załączniki I, V i VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L207 - 7 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Acciughe sotto sale del Mar Ligure (ChOG), Brussels grondwitloof (ChOG), Œufs de Loué (ChOG))

 • Dz. U. L207 - 5 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dodatku paszowego kantaksantyny w uzupełnieniu do warunków przewidzianych w dyrektywie 2003/7/WE (1)

 • Dz. U. L207 - 3 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L207 - 1 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.