Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisów dotyczących Argentyny, Brazylii i Paragwaju w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3992) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 36

Strona 1 z 4
L 207/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisów dotyczących Argentyny, Brazylii i Paragwaju w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3992)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/642/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W roku 2007 Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) uznała obszar Argentyny położony na północ od 42 równoleżnika pokrywający się z częścią prowincji Neuquén oraz Rio Negro za obszar wolny od pryszczycy bez prowadzenia szczepień.

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 formułę wprowadzającą, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4,

W następstwie tej decyzji OIE Argentyna wystąpiła o zezwolenie na przywóz mięsa świeżego z kością z tego obszaru do Wspólnoty. W lutym 2008 r. w Argentynie przeprowadzono kontrolę wspólnotową w celu zbadania sytuacji na miejscu. W związku z pozytywnym wynikiem kontroli należy zatem zezwolić na przywóz do Wspólnoty mięsa świeżego z kością określonych zwierząt z tego obszaru.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Część 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wysta­ wiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (2) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których państwa członkowskie mogą przy­ wozić świeże mięso niektórych zwierząt.

W Brazylii przeprowadzono w ostatnim czasie serię kontroli wspólnotowych, obejmujących między innymi stany Paraná i São Paulo. W wyniku przeprowadzonych kontroli, decyzją 79/542/EWG zmienioną przez decyzję 2008/61/WE, wprowadzono środki dotyczące przywozu umacniające kontrolę i nadzór nad gospodarstwami, z których pozyskiwane są zwierzęta kwalifikujące się do wywozu do Wspólnoty, w celu umożliwienia przy­ wozu do Wspólnoty świeżego odkostnionego i dojrzałego mięsa bydła pochodzącego wyłącznie ze specjalnie zatwierdzonych gospodarstw położonych w tych stanach, które zostały uznane za obszary wolne od pryszczycy, na których prowadzone są szczepienia, bądź też bez prowadzenia szczepień.

(2)

Umieszczona w części 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG Argentyna została podzielona na poszcze­ gólne obszary, przede wszystkim ze względu na stan zdrowia zwierząt na danym terenie. Część należącego do Argentyny obszaru Patagonii położona na południe od 42 równoleżnika uzyskała status obszaru wolnego od pryszczycy bez prowadzenia szczepień. Przywóz z tego obszaru do Wspólnoty mięsa świeżego z kością określo­ nych zwierząt jest dozwolony. Pozostałym obszarom Argentyny nadano status obszarów wolnych od pryszczycy, na których prowadzone są szczepienia, toteż z tych obszarów dozwolony jest jedynie przywóz do Wspólnoty świeżego mięsa dojrzałego i odkostnionego.

(6)

W maju 2008 r. OIE ponownie przyznała status obszarów wolnych od pryszczycy bez prowadzenia szczepień niektórym stanom Brazylii, w tym stanom Paraná i São Paulo.

(7)

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. (2) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, s. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2008/61/WE (Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 33).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 44 z 20085.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 467/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 139 z 29.5.2008)

 • Dz. U. L207 - 43 z 20085.8.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/643/WPZiB z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L207 - 34 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji 2003/858/WE i 2006/656/WE i zawieszająca przywóz do Wspólnoty z Malezji przesyłek zawierających niektóre żywe ryby i niektóre produkty akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3849) (1)

 • Dz. U. L207 - 32 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3883) (1)

 • Dz. U. L207 - 30 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3882) (1)

 • Dz. U. L207 - 24 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE odnośnie wydania Chinom zezwolenia na przywóz produktów z mięsa drobiowego po obróbce termicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3874) (1)

 • Dz. U. L207 - 18 z 20085.8.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniające Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

 • Dz. U. L207 - 16 z 20085.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniającego Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

 • Dz. U. L207 - 14 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii na obszarach I oraz II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L207 - 12 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii na obszarze IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L207 - 11 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustalające ostateczną wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L207 - 9 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające załączniki I, V i VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L207 - 7 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Acciughe sotto sale del Mar Ligure (ChOG), Brussels grondwitloof (ChOG), Œufs de Loué (ChOG))

 • Dz. U. L207 - 5 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dodatku paszowego kantaksantyny w uzupełnieniu do warunków przewidzianych w dyrektywie 2003/7/WE (1)

 • Dz. U. L207 - 3 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L207 - 1 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.