Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dodatku paszowego kantaksantyny w uzupełnieniu do warunków przewidzianych w dyrektywie 2003/7/WE (1)

Data ogłoszenia:2008-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 5

5.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 775/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dodatku paszowego kantaksantyny w uzupełnieniu do warunków przewidzianych w dyrektywie 2003/7/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2 zdanie trzecie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

pochodzenia zwierzęcego (4). By przestrzegać wartości dopuszczalnego dziennego pobrania kantaksantyny Urząd zaproponował ustalenie NDP dla tej substancji na poziomach podanych w powyższej opinii.

(3)

NDP dodatku paszowego kantaksantyny powinien zatem zostać odpowiednio ustalony w uzupełnieniu istniejących warunków udzielania zezwolenia na stosowanie tego dodatku. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

Warunki udzielania zezwolenia na stosowanie dodatku kantaksantyny w paszy dla niektórych kategorii zwierząt przewidziane są w dyrektywie Komisji 2003/7/WE z dnia 24 stycznia 2003 r. zmieniającej warunki zezwolenia na stosowanie kantaksantyny w paszach zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (2). Dla kategorii obję­ tych dyrektywą 2003/7/WE dyrektywa ta zastąpiła warunki udzielania zezwolenia przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2316/98 (3). Dodatek ten został wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt, zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Na wniosek Komisji Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) przyjął 14 czerwca 2007 r. opinię dotyczącą najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości (NDP) kantaksantyny w środkach spożywczych

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W uzupełnieniu do warunków udzielania zezwolenia przewi­ dzianych w dyrektywie 2003/7/WE w odniesieniu do kantak­ santyny stosuje się najwyższy dopuszczalny poziom pozosta­ łości, zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, s. 8). (2) Dz.U. L 22 z 25.1.2003, s. 28. (3) Dz.U. L 289 z 28.10.1998, s. 4.

(4) Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the Maximum Residue Limits for canthaxanthin in foodstuffs coming from animals fed with canthaxanthin used as a feed additive (Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzy­ stywanych w Paszach dla Zwierząt dotycząca najwyższego dopusz­ czalnego poziomu pozostałości kantaksantyny w środkach spoży­ wczych pochodzących od zwierząt karmionych z użyciem kanta­ ksantyny jako dodatku paszowego). Dziennik EFSA (2007) 507, s. 1–19.

L 207/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2008

ZAŁĄCZNIK

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) w danym środku spożywczym pochodzenia zwierzęcego

Barwniki łącznie z pigmentami

1. Karotenoidy i ksantofile E161 g Kantaksantyna C40H52O2 Drób inny niż kury nioski 15 mg kantaksantyny/kg wątroby (mokra tkanka) i 2,5 mg kanta­ ksantyny/kg skóry/tłuszczu (mokra tkanka) 30 mg kantaksantyny/kg żółtka jaj (mokra tkanka) 10 mg kantaksantyny/kg (mokra tkanka) 5 mg kantaksantyny/kg (mokra tkanka) mięśni mięśni

Kury nioski Łosoś Pstrąg 3.1. Kantaksantyna dozwolona, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, w barwieniu środków spoży­ wczych Drób inny niż kury nioski

15 mg kantaksantyny/kg wątroby (mokra tkanka) i 2,5 mg kanta­ ksantyny/kg skóry/tłuszczu (mokra tkanka) 30 mg kantaksantyny/kg żółtka jaj (mokra tkanka) 10 mg kantaksantyny/kg mięśni (mokra tkanka) 5 mg kantaksantyny/kg mięśni (mokra tkanka)

Kury nioski Łosoś Pstrąg

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 207 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 44 z 20085.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 467/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 139 z 29.5.2008)

 • Dz. U. L207 - 43 z 20085.8.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/643/WPZiB z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L207 - 36 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisów dotyczących Argentyny, Brazylii i Paragwaju w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3992) (1)

 • Dz. U. L207 - 34 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji 2003/858/WE i 2006/656/WE i zawieszająca przywóz do Wspólnoty z Malezji przesyłek zawierających niektóre żywe ryby i niektóre produkty akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3849) (1)

 • Dz. U. L207 - 32 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3883) (1)

 • Dz. U. L207 - 30 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3882) (1)

 • Dz. U. L207 - 24 z 20085.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE odnośnie wydania Chinom zezwolenia na przywóz produktów z mięsa drobiowego po obróbce termicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3874) (1)

 • Dz. U. L207 - 18 z 20085.8.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniające Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

 • Dz. U. L207 - 16 z 20085.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniającego Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

 • Dz. U. L207 - 14 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii na obszarach I oraz II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L207 - 12 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii na obszarze IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L207 - 11 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustalające ostateczną wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L207 - 9 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające załączniki I, V i VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L207 - 7 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Acciughe sotto sale del Mar Ligure (ChOG), Brussels grondwitloof (ChOG), Œufs de Loué (ChOG))

 • Dz. U. L207 - 3 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L207 - 1 z 20085.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.