Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 209 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3813)

Data ogłoszenia:2008-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 209 POZ 13

6.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/13

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3813) (2008/644/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zwalczenia może wystarczyć stosowanie środków przez dwa lata. Należy zatem umożliwić ograniczenie tych środków w stosownych przypadkach do dwóch lat.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte,

Należy zatem 2003/766/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1)

Zgodnie z decyzją Komisji 2003/766/WE (2) państwa członkowskie są zobowiązane do podjęcia środków nadzwyczajnych w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (zwanej dalej „organizmem”).

Artykuł 1 W decyzji 2003/766/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

(2)

W dniach 26–27 lutego 2008 r. wdrożenie środków nadzwyczajnych zostało ocenione przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin na podstawie informacji uzyskanych w trakcie oficjalnych badań przeprowadzonych przez państwa członkowskie w 2007 r. Uznano, że w przypadku środków nadzwyczajnych służących zwal­ czaniu organizmu na terenach, na których znaleziono bardzo ograniczoną liczbę jego egzemplarzy, do jego

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/64/WE (Dz.U. L 168 z 28.6.2008, str. 31). (2) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 49. Decyzja zmieniona decyzją 2006/564/WE (Dz.U. L 225 z 17.8.2006, str. 28).

„Jeżeli w wyniku badania, o którym mowa w art. 2, w strefie ogniska znaleziono nie więcej niż dwa egzemplarze orga­ nizmu i przedstawiono dowody, że zostały one wprowa­ dzone w tym samym roku, w którym zostały zgłoszone, środki, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b), d), f) i g), mogą zostać ograniczone do roku wystąpienia orga­ nizmu i roku następnego, pod warunkiem że w tym roku nie zostaną znalezione żadne egzemplarze. W takim przy­ padku w strefie ogniska należy wzmocnić monitoring, o którym mowa w art. 4 ust. 1.”;

L 209/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.8.2008

2) w art. 4 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu: „Jeżeli w wyniku badania, o którym mowa w art. 2, w strefie ogniska znaleziono nie więcej niż dwa egzemplarze organizmu i przedstawiono dowody, że zostały one wprowadzone w tym samym roku, w którym zostały zgłoszone, środki w strefie bezpieczeństwa, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a), mogą zostać ograniczone do roku wystąpienia organizmu i roku następnego, pod warunkiem że w tym roku nie zostaną znalezione żadne egzemplarze. W takim przypadku w strefie bezpieczeństwa należy wzmocnić monitoring, o którym mowa w art. 4 ust. 1.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 209 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L209 - 15 z 20086.8.2008

  Sprostowanie do Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, rozszerzającego postanowienia Umowy o partnerstwie i współpracy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych (  Dz.U. L 17 z 24.1.2007)

 • Dz. U. L209 - 11 z 20086.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 786/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L209 - 9 z 20086.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 785/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach Norwegii na obszarze IV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L209 - 7 z 20086.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Radicchio Rosso di Treviso (ChOG))

 • Dz. U. L209 - 5 z 20086.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Radicchio Variegato di Castelfranco (ChOG))

 • Dz. U. L209 - 3 z 20086.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Laguiole (ChNP))

 • Dz. U. L209 - 1 z 20086.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.