Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 212 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Pediatrycznego oraz ich zastępców w celu reprezentowania pracowników służby zdrowia i stowarzyszeń pacjentów (1)

Data ogłoszenia:2008-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 212 POZ 5

7.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/5

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Pediatrycznego oraz ich zastępców w celu reprezentowania pracowników służby zdrowia i stowarzyszeń pacjentów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/646/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— członek: Jean Pierre ABOULKNER, — zastępca: Alexandra COMPAGNUCCI, — członek: David SPENSER, — zastępca: Alan SMYTH, — członek: Adriana CECI, — zastępca: Paolo PAOLUCCI. 2. Niniejszym mianuje się następujących członków Komitetu Pediatrycznego i ich zastępców, w celu reprezentowania stowa­ rzyszeń pacjentów na okres trzech lat od dnia 1 sierpnia 2008 r.: — członek: Tsvetana SCHYNS-LIHARSKA; — zastępca: Karen AIACH, — członek: Michal ODERMARSKY, — zastępca: Milena STEVANOVIC, — członek: Annagrazia ALTAVILLA, — zastępca: Dominique GIOCANTI.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmienia­ jące rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1901/2006 wymaga się, aby Komisja mianowała przedstawicieli pracowników służby zdrowia i stowarzyszeń pacjentów do Komitetu Pediatrycznego Europejskiej Agencji Leków (EMEA). Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1901/2006 Komisja opublikowała publiczne zaproszenie do zgłoszenia zainteresowania. Skonsultowano się z Parlamentem Europejskim w sprawie wyników oceny wniosków otrzymanych w ramach zaproszenia do zgło­ szenia zainteresowania. Mianuje się członków Komitetu oraz ich zastępców na okres trzech lat, rozpoczynający się dnia 1 sierpnia 2008 r.,

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2008 r. Artykuł 1. Niniejszym mianuje się następujących członków Komitetu Pediatrycznego i ich zastępców, w celu reprezentowania pracowników służby zdrowia na okres trzech lat od dnia 1 sierpnia 2008 r.: W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 1902/2006 (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 20).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 212 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L212 - 6 z 20087.8.2008

    Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2008/314/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczącego wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (  Dz.U. L 107 z 17.4.2008)

  • Dz. U. L212 - 3 z 20087.8.2008

    Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 97/126/WE dotyczącą zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

  • Dz. U. L212 - 1 z 20087.8.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.