Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji

Data ogłoszenia:2008-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 39

Strona 1 z 3
8.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/39

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji (2008/649/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8 i 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Ostateczne ustalenia oraz wnioski z częściowego prze­ glądu okresowego dotyczące producenta eksportującego zostały przedstawione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 238/2008 (5). W czasie przeglądu okresowego wniosko­ dawca wyraził zainteresowanie złożeniem zobowiązania cenowego, jednak nie przedłożył należycie uzasadnionej oferty w terminie określonym w art. 8 ust. 2 rozporzą­ dzenia podstawowego. Jednak, jak stwierdzono w powyższym rozporządzeniu, z powodów wyszczegól­ nionych w motywach 57 i 58 rozporządzenia (WE) nr 238/2008, Rada uznała, że producentowi eksportują­ cemu należy w drodze wyjątku zezwolić na przygoto­ wanie zobowiązania cenowego w terminie 10 dni kalen­ darzowych od wejścia w życie tego rozporządzenia. Po opublikowaniu powyższego rozporządzenia producent eksportujący złożył, w terminie określonym w powyższym rozporządzeniu, możliwe do przyjęcia zobowią­ zanie cenowe zgodne z art. 8 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

a także mając na uwadze, co następuje:

B. ZOBOWIĄZANIE (4) A. PROCEDURA (1)

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1995/2000 (2), ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu („produkt objęty postępowa­ niem”) pochodzących z Rosji. Po przeglądzie wygaśnięcia wszczętym we wrześniu 2005 r. Rada, rozporządzeniem (WE) nr 1911/2006 (3), przedłużyła o pięć lat obowiązu­ jące środki na ich obecnym poziomie.

(2)

Na wniosek Otwartej Spółki Akcyjnej (OAO) „Mineral and Chemical Company Eurochem”, będącej spółką holdingową OAO Novomoskovskiy Azot i OAO Nevin­ nomyssky Azot, Rosja („producent eksportujący”), Komisja ogłosiła w dniu 19 grudnia 2006 r. wszczęcie częściowego przeglądu okresowego tych środków, publi­ kując zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4).

Producent eksportujący zaoferował, że będzie sprzedawać produkt objęty postępowaniem i wchodzący w zakres kodu CN 3102 80 00 po cenach co najmniej równych poziomom cen, które znoszą szkodliwe skutki dumpingu. Ponadto w złożonej ofercie przewidziano wprowadzenie indeksacji cen minimalnych według publicznych międzynarodowych notowań produktu obję­ tego postępowaniem, ze względu na znaczną zmienność cen tego produktu. Producent eksportujący zapropo­ nował również przestrzeganie pewnego pułapu ilościo­ wego, aby zapobiec wpływowi swojego przywozu na ceny we Francji, będące podstawą indeksacji. Poziom pułapu ilościowego określono ogółem na ok. 10 % całko­ witej konsumpcji produktu objętego postępowaniem we Wspólnocie.

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). 2) Dz.U. L 238 z 22.9.2000, s. 15. Rozporządzenie zmienione rozpo­ ( rządzeniem (WE) nr 1675/2003 (Dz.U. L 238 z 25.9.2003, s. 4). (3) Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 26. (4) Dz.U. C 311 z 19.12.2006, s. 51.

Ponadto producent eksportujący zaproponował, że aby zmniejszyć ryzyko naruszenia zobowiązań cenowych w wyniku kompensacji, nie będzie sprzedawał produktu objętego zobowiązaniem tym samym klientom we Wspólnocie Europejskiej, którym sprzedaje inne produkty, z wyjątkiem niektórych innych produktów, w odniesieniu do których producent eksportujący zobo­ wiązuje się do przestrzegania określonej polityki cenowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 213 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 58 z 20088.8.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L213 - 49 z 20088.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

 • Dz. U. L213 - 47 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady 2008/651/WPZiB/WSiSW z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej

 • Dz. U. L213 - 42 z 20088.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób do wykazu chorób wymagających zgłaszania oraz skreślenie z tego wykazu enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3943) (1)

 • Dz. U. L213 - 38 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członka z Niemiec do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L213 - 37 z 20088.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Finlandii

 • Dz. U. L213 - 31 z 20088.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L213 - 29 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L213 - 27 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L213 - 25 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L213 - 23 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 22 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L213 - 21 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L213 - 19 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L213 - 17 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 14 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1911/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L213 - 1 z 20088.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 788/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i postępowań likwidacyjnych zawarte w załącznikach A i B do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz kodyfikujące załączniki A, B i C do tego rozporządzenia

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.