Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 214 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3756) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 214 POZ 56

Strona 1 z 9
L 214/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3756)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/654/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 44 ust. 2,

(4)

Artykuł 41 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że każde państwo członkowskie ma sporządzić jeden zintegrowany wieloletni krajowy plan kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonania art. 17 ust. 2 roz­ porządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2), reguł dotyczących zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, a także art. 45 rozporzą­ dzenia (WE) nr 882/2004 („krajowy plan kontroli”).

a także mając na uwadze, co następuje:

Celem krajowych planów kontroli jest również ustano­ wienie solidnych podstaw dla kontroli wspólnotowych w państwach członkowskich.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 ustanawia ogólne zasady wykonywania kontroli urzędowych przez Wspól­ notę lub właściwe organy państw członkowskich w celu sprawdzenia zgodności z regułami w zakresie prawa paszowego i żywnościowego oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

(5)

(2)

Na mocy art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 wspomniane rozporządzenie ma pozostawać bez uszczerbku dla szczególnych przepisów wspólnotowych dotyczących kontroli urzędowych.

Artykuł 27a dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowa­ dzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrze­ nianiem się we Wspólnocie (3) stanowi, że art. 41 do 46 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 dotyczące krajowych planów kontroli, rocznych sprawozdań oraz kontroli wspólnotowych w państwach członkowskich i krajach trzecich mają mieć zastosowanie, w stosownych przypad­ kach, w celu zapewnienia skutecznego wykonania wspomnianej dyrektywy.

(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 301/2008 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 85).

(2) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 202/2008 (Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 17). (3) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/64/WE (Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 31).

9.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/57

(6)

Artykuł 43 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że Komisja ma sporządzić wytyczne wspierające przyjęcie najlepszych praktyk na wszystkich poziomach systemu kontroli. Artykuł 43 ust. 1 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że Komisja ma sporządzić wytyczne określające strukturę sprawozdań rocznych wymaganych na mocy art. 44 wspomnianego rozporządzenia, jak również informacje, jakie należy zamieścić w takich spra­ wozdaniach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 214 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 70 z 20089.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie dopuszczalności powiadomień dotyczących odnowienia włączenia do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG substancji aktywnych: azymsulfuronu, azoksystrobiny, fluroksypyru, imazalilu, kresoksymu metylowego, proheksadionu wapnia i spiroksaminy, oraz utworzenia wykazu zainteresowanych powiadamiających (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3855) (1)

 • Dz. U. L214 - 66 z 20089.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca plany szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określająca poziom wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3757)

 • Dz. U. L214 - 52 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające po raz 98. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L214 - 50 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L214 - 48 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L214 - 3 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.