Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 214 POZ 66

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca plany szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określająca poziom wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3757)

Data ogłoszenia:2008-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 214 POZ 66

Strona 1 z 4
L 214/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca plany szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określająca poziom wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3757)

(Jedynie teksty w języku czeskim, duńskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim są autentyczne)

(2008/655/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ochrony i nadzoru, oraz ustalenia warunków dotyczą­ cych przemieszczeń zwierząt z tych stref. Szczepienia są najskuteczniejszym środkiem weteryna­ ryjnym zwalczania choroby niebieskiego języka, a masowa kampania szczepień interwencyjnych jest najlepszym sposobem zmniejszenia występowania chorób klinicznych i strat, ograniczającym rozprzestrze­ nianie się choroby, chroniącym obszary wolne od choroby w państwach członkowskich oraz ułatwiającym bezpieczny handel zwierzętami gospodarskimi. Szcze­ pienie zwierząt przeciw chorobie niebieskiego języka w zainteresowanych państwach członkowskich powinno zatem być zatwierdzone zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrekty­ wy 2000/75/WE.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2), w szczególności jej art. 3 ust. 3, 4 i 5 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2007 r. ogniska choroby niebieskiego języka wystą­ piły w kilku państwach członkowskich, w szczególności choroby niebieskiego języka o serotypie 8 w Belgii, Repu­ blice Czeskiej, Danii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Luksemburgu, Niderlandach oraz o serotypie 1 we Francji, Hiszpanii i Portugalii. W 2008 r. ogniska choroby niebieskiego języka o serotypie 8 po raz pierwszy wystąpiły we Włoszech. Choroba niebieskiego języka jest chorobą wektorową, w przypadku której ubój osobników gatunków podat­ nych na nią nie jest zasadniczo właściwym rozwiąza­ niem, z wyjątkiem przypadków zwierząt cierpiących na chorobę niebieskiego języka w stadium klinicznym. Wystąpienie tej choroby może stanowić poważne zagro­ żenie dla wspólnotowej hodowli zwierząt. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykona­ wczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należą­ cych do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (3) zostało przyjęte przez Komisję w celu wyznaczenia stref zamkniętych, w tym stref

(5)

Szczepienie przeciw szczególnemu serotypowi choroby niebieskiego języka musi być uznane za środek nadzwy­ czajny, jeśli wprowadzane jest po raz pierwszy na danym terytorium po pojawieniu się nowego serotypu. Kolejne kampanie szczepień przeciw temu samemu serotypowi na tych samych terytoriach nie są już jednak uznawane za środki nadzwyczajne, ale powinny być rozważane w kontekście programów zwalczania.

(2)

(6)

Aby w miarę możliwości jak najszybciej ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby, Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy odnośnie do kwalifikowalnych wydatków przedmiotowych państw członkowskich w kontekście środków nadzwyczajnych podjętych w celu zwalczania choroby, zgodnie z decyzją 90/424/EWG. Ponieważ Wspólnota nie ma możliwości dostarczenia szczepionek, ich zakup powinien być uznany za wydatek kwalifikowany.

(3)

(7)

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/965/WE (Dz.U. L 397 z 30.12.2006, s. 22). (3) Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 37. Rozporządzenie ostatnio zmie­ nione rozporządzeniem (WE) nr 708/2008 (Dz.U. L 197 z 25.7.2008, s. 18).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 214 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 70 z 20089.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie dopuszczalności powiadomień dotyczących odnowienia włączenia do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG substancji aktywnych: azymsulfuronu, azoksystrobiny, fluroksypyru, imazalilu, kresoksymu metylowego, proheksadionu wapnia i spiroksaminy, oraz utworzenia wykazu zainteresowanych powiadamiających (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3855) (1)

 • Dz. U. L214 - 56 z 20089.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3756) (1)

 • Dz. U. L214 - 52 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające po raz 98. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L214 - 50 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L214 - 48 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L214 - 3 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.