Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 214 POZ 70

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie dopuszczalności powiadomień dotyczących odnowienia włączenia do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG substancji aktywnych: azymsulfuronu, azoksystrobiny, fluroksypyru, imazalilu, kresoksymu metylowego, proheksadionu wapnia i spiroksaminy, oraz utworzenia wykazu zainteresowanych powiadamiających (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3855) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 214 POZ 70

Strona 1 z 2
L 214/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie dopuszczalności powiadomień dotyczących odnowienia włączenia do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG substancji aktywnych: azymsulfuronu, azoksystrobiny, fluroksypyru, imazalilu, kresoksymu metylowego, proheksadionu wapnia i spiroksaminy, oraz utworzenia wykazu zainteresowanych powiadamiających (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3855)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/656/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i przedstawiły swoje oceny Komisji. W oparciu o te oceny powiadomienia należy uznać za dopuszczalne.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia pierwszej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (2), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja powinna opublikować nazwy i adresy produ­ centów, których powiadomienie uznano za dopusz­ czalne, by zagwarantować możliwość nawiązywania kontaktów do celów składania wspólnej dokumentacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Powiadomienia przedstawione przez producentów wymienio­ nych w załączniku zostają dopuszczone. Nazwy i adresy tych producentów wymieniono w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Dyrektywa 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji czynnej może być po złożeniu wniosku odnowione raz lub kilka razy na okres nieprzekraczający 10 lat. Producenci substancji czynnych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 737/2007 złożyli powiadomienia w zainteresowanych państwach członkowskich, wnioskując o włączenie tych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Zainteresowane państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców oceniły powyższe powiadomienia

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/70/WE (Dz.U. L 185 z 12.7.2008, s. 40). (2) Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 10.

9.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/71

ZAŁĄCZNIK

Substancja czynna

Nazwa producenta

Adres

Azymsulfuron

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH Syngenta Limited

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Niemcy Tel. (49) 6172 87 0, Faks (49) 6172 87 1402 Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, Zjednoczone Królestwo Tel. (44) 1483 260000, Faks (44) 870 240 3019

Azoksystrobina

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center Fluroksypyr Inter-Trade R & D APS

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52 Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Dania Tel. (45) 98 93 89 77, Faks (45) 98 93 80 01 Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 7484

Hermoo Belgium NV

Makhteshim Agan International Coordination Center DowAgroSciences

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, Zjednoczone Królestwo Tel. (44) 1235 437920, Faks (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Niderlandy Tel. (31) (0) 162 431 931, Faks (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Zjednoczone Królestwo Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Faks (44) (0) 1925 81 7425

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 214 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 20089.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca plany szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określająca poziom wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3757)

 • Dz. U. L214 - 56 z 20089.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3756) (1)

 • Dz. U. L214 - 52 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające po raz 98. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L214 - 50 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L214 - 48 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L214 - 3 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 20089.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.