Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 17

Strona 1 z 12
14.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— Accipiter erythropus, Aquila rapax, Gyps africanus, Lophaetus occipitalis i Poicephalus gulielmi z Gwinei, — Hieraaetus ayresii, Hieraaetus spilogaster, Polemaetus belli­ cosus, Falco chicquera, Varanus ornatus (okazy pozyski­ wane ze środowiska naturalnego i z działalności ranczerskich) oraz Calabaria reinhardtii (okazy pozys­ kiwane ze środowiska naturalnego) z Togo, — Agapornis pullarius i Poicephalus robustus z Wybrzeża Kości Słoniowej, — Stephanoaetus coronatus z Wybrzeża Kości Słoniowej i Togo, — Pyrrhura caeruleiceps z Kolumbii; Pyrrhura pfrimeri z Brazylii, — Brookesia decaryi, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus sikorae, Euphorbia ankarensis, Euphorbia berorohae, Euphorbia bongolavensis, Euphorbia duranii, Euphorbia fiananantsoae, Euphorbia iharanae, Euphorbia labatii, Euphorbia lophogona, Euphorbia neohumbertii, Euphorbia pachypodoides, Euphorbia raza­ findratsirae, Euphorbia suzannae-manieri i Euphorbia waringiae z Madagaskaru, — Varanus niloticus i Kinixys homeana (okazy pozyski­ wane ze środowiska naturalnego z Togo, okazy z działalności ranczerskich z Beninu) z Beninu i Togo, — Python regius, Geochelone sulcata (okazy z działalności ranczerskich) i Pandinus imperator (okazy z działalności ranczerskich) z Beninu, — Cuora amboinensis, Malayemys subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Cheilinus undulatus, Hippocampus kelloggi i Seriatopora stellata z Indonezji, — Peltocephalus dumerilianus z Gujany, — Chitra chitra z Malezji; Cryptophyllobates azureiventris, Dendrobates variabilis i Dendrobates ventrimaculatus z Peru, — Hippocampus kuda z Indonezji i Wietnamu,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 2, po konsultacji z Grupą ds. Przeglądu Naukowego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 stanowi, że Komisja może wprowadzić ograniczenia odnoszące się do wprowadzania do Wspólnoty niektó­ rych gatunków zgodnie z warunkami określonymi w lit. a)–d) rozporządzenia. Ponadto środki wykonawcze dotyczące takich ograniczeń ustanawia rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. usta­ nawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania roz­ porządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (2). Wykaz gatunków, w odniesieniu do których zawieszono wprowadzanie do Wspólnoty, został ustalony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1037/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zawieszającym wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory (3). Na podstawie otrzymanych ostatnio informacji Grupa ds. Przeglądu Naukowego stwierdziła, że status ochronny niektórych gatunków wymienionych w załączniku A i B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zostanie poważnie zagrożony, jeżeli ich wprowadzanie do Wspólnoty z niektórych krajów pochodzenia nie zostanie zawie­ szone. Należy zatem zawiesić wprowadzanie następują­ cych gatunków: — Falco cherrug z Armenii, Bahrainu, Iraku, Mauretanii i Tadżykistanu; Ovis vignei bocharensis z Uzbekistanu, — Odobenus rosmarus z Grenlandii,

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 318/2008 (Dz.U. L 95 z 8.4.2008, s. 3). 2) Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo­ ( rządzeniem Komisji (WE) nr 100/2008 (Dz.U. L 31 z 5.2.2008, s. 3). (3) Dz.U. L 238 z 11.9.2007, s. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 73 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 72 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 66 z 200814.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 65 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady 2008/669/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 64 z 200814.8.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dz. U. L219 - 63 z 200814.8.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 lipca 2008 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L219 - 59 z 200814.8.2008

  Umowa między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 58 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 55 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L219 - 40 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (1)

 • Dz. U. L219 - 3 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Przekształcenie)

 • Dz. U. L219 - 1 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.