Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Przekształcenie)

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 9

(8) (4)

Kontyngent, o którym mowa, będzie zarządzany za pomocą pozwoleń na przywóz. W tym celu należy

(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 137 z 28.5.1997, s. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 317/2007 (Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 4). (3) Zob. załącznik VII. (4) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 22.

(5) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 514/2008 (Dz.U. L 150 z 10.6.2008, s. 7). (6) Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 514/2008. (7) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, s. 17).

L 219/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Oznaczenie „wołowina wysokiej jakości” może zostać dodane do informacji na etykiecie.

Artykuł 1 1. Niniejszym otwiera się następujące coroczne kontyngenty taryfowe na okres od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego, zwany dalej „okresem obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych”: a) 60 250 ton na wysokiej jakości świeże, chłodzone i mrożone mięso bydlęce objęte kodami CN 0201 i 0202 oraz na produkty objęte kodami CN 0206 10 95 i 0206 29 91. Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4002, b) 2 250 ton na mrożone mięso bawole bez kości, objęte kodem CN 0202 30 90, wyrażone w masie mięsa bez kości. Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4001. Do celów wykorzystywania kontyngentów, o których mowa w akapicie pierwszym, 100 kilogramów mięsa z kością jest równoważne 77 kilogramom mięsa bez kości. 2. Do celów niniejszego rozporządzenia „mięso mrożone” oznacza mięso o wewnętrznej temperaturze – 12 °C lub niższej w momencie wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. 3. Cło ad valorem stosowane wobec produktów przywożo­ nych w ramach kontyngentów określonych w ust. 1 wynosi 20 %. Artykuł 2 Kontyngent taryfowy na świeżą, chłodzoną i mrożoną woło­ winę, przewidziany w art. 1 ust. 1 lit. a), rozdziela się następu­ jąco: a) 28 000 ton mięsa bez kości objętego kodami CN 0201 30 00 i 0206 10 95, odpowiadającego następującej definicji: „Wybrane kawałki wołowiny uzyskane z wołów opasowych, młodych wołów opasowych lub jałówek, które od chwili odstawienia od matki są wypasane wyłącznie na pastwis­ kach. Tusze wołowe są sklasyfikowane jako tusze klasy »JJ«, »J«, »U« lub »U2«, tusze młodych wołów i jałówek są sklasy­ fikowane jako tusze klasy »AA«, »A« lub »B« zgodnie z urzędową klasyfikacją bydła ustanowioną przez Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA (argentyński Sekretariat ds. Rolnictwa, Zwierząt, Rybołów­ stwa i Żywności)”. Kawałki są oznakowane zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

(1) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1.

b) 7 150 ton produktów wagi mięsnej objętych kodami CN 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 i 0206 29 91, odpowiadających następującej definicji:

„Wybrane kawałki uzyskane z tusz wołowych i półtusz z jałówek, które zostały sklasyfikowane w jednej z następujących urzędowych kategorii: »Y«, »YS«, »YG«, »YGS«, »YP« i »YPS« określonych przez AUS-MEAT Australia. Barwa wołowiny powinna być zgodna z normami referen­ cyjnymi 1B do 4 AUS-MEAT odnoszącymi się do barwy mięsa, a barwa tłuszczu powinna być zgodna z normami referencyjnymi 0 do 4 AUS-MEAT odnoszącymi się do barwy tłuszczu, natomiast grubość warstwy tłuszczu (mierzonej na poziomie pozycji 8) powinna być zgodna z klasami otłuszczenia 2 do 5 AUS-MEAT”.

Kawałki są oznakowane zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000.

Oznaczenie „wołowina wysokiej jakości” może zostać dodane do informacji na etykiecie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 73 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 72 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 66 z 200814.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 65 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady 2008/669/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 64 z 200814.8.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dz. U. L219 - 63 z 200814.8.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 lipca 2008 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L219 - 59 z 200814.8.2008

  Umowa między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 58 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 55 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L219 - 40 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (1)

 • Dz. U. L219 - 17 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L219 - 1 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.