Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Przekształcenie)

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 9

c) 6 300 ton mięsa bez kości objętego kodami CN 0201 30 00 i 0206 10 95, odpowiadającego następującej definicji:

„Wybrane kawałki wołowiny uzyskane z wołów opasowych (»novillo«) lub jałówek (»vaquillona«) zgodnie z definicją według urzędowej klasyfikacji tusz wołowiny ustanowionej przez Instituto Nacional de Carnes – INAC (urugwajski Krajowy Instytut ds. Mięsa). Zwierzęta kwalifikujące się do produkcji wysokiej jakości wołowiny są od chwili odsta­ wienia od matki wypasane wyłącznie na pastwiskach. Tusze są sklasyfikowane jako tusze klasy »I«, »N« lub »A«, o warstwie tłuszczu posiadającej oznaczenie »1«, »2« lub »3« zgodnie z wymienioną wyżej klasyfikacją”.

Kawałki są oznakowane zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000.

Oznaczenie „wołowina wysokiej jakości” może zostać dodane do informacji na etykiecie.

d) 5 000 ton mięsa bez kości objętego kodami CN 0201 30 00 i 0206 10 95, odpowiadającego następującej definicji:

14.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/5

„Wybrane kawałki uzyskane z wołów opasowych lub jałówek, które od chwili odstawienia od matki były karmione wyłącznie trawą pastwiskową. Tusze są sklasyfiko­ wane jako tusze klasy »B«, o warstwie tłuszczu posiadającej oznaczenie »2« lub »3« zgodnie z urzędową klasyfikacją bydła ustanowioną przez Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (brazylijskie Ministerstwo ds. Rolnictwa, Zwierząt i Zasobów Żywności).”

»V« systemu klasyfikacji tusz VACUNO, tworzące tusze nieprzekraczające 260 kg”. Kawałki muszą być etykietowane zgodnie z art. 13 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1760/2000. Oznaczenie „wołowina wysokiej jakości” może zostać dodane do informacji na etykiecie. Artykuł 3 1. Przywóz ilości określonych w art. 2 lit. f) odbywa się z zastrzeżeniem przedłożenia przy dopuszczaniu do swobod­ nego obrotu: a) pozwolenia na przywóz wydanego na podstawie art. 4 i 5 oraz b) świadectwa autentyczności wydanego na podstawie art. 6.

Kawałki są oznakowane zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000.

Oznaczenie „wołowina wysokiej jakości” może zostać dodane do informacji na etykiecie.

e) 1 300 ton produktów wagi mięsnej objętych kodami CN 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 i 0206 29 91, odpowiadających następującej definicji:

„Wybrane kawałki schłodzonej lub mrożonej wołowiny pierwszego gatunku, pochodzące z bydła wypasanego wyłącznie na pastwiskach, które nie posiadają więcej niż cztery stałe siekacze, których tusze mają wagę nie większą niż 325 kg po wypatroszeniu, o widocznym gołym okiem zwartym wyglądzie, o mięsie jasnego i jednorodnego koloru oraz odpowiedniej, lecz nie nadmiernej warstwie tłuszczu. Wszystkie kawałki są pakowane próżniowo i określane jako »wysokiej jakości wołowina«”.

2. W odniesieniu do ilości ustalonych w art. 2 lit. f) okres obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych zostaje podzielony na 12 jednomiesięcznych podokresów. Ilości dostępne dla każdego podokresu odpowiadają jednej dwunastej całkowitej ilości. Artykuł 4 Pozwolenia na przywóz, określonego w art. 3, udziela się pod następującymi warunkami:

f) 11 500 ton mięsa objętego kodami CN 0201, 0202, 0206 10 95 i 0206 29 91, odpowiadającego następującej definicji:

„Tusze lub jakiekolwiek kawałki uzyskane z bydła w wieku nie więcej niż 30 miesięcy, które było karmione przez 100 lub więcej dni porcjami paszy odżywczo zrównoważonej, wysoko energetycznej, zawierającej nie mniej niż 70 % ziarna, o wadze co najmniej 20 funtów na dzień. Wołowinę sklasyfikowaną jako »choice« lub »prime« wg standardów USDA (Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych), uznaje się za odpowiadającą powyższej definicji. Mięso skla­ syfikowane jako »Canada A«, »Canada AA«, »Canada AAA«, »Canada Choice« i »Canada Prime«, »A1«, »A2« i »A3«, według norm Ministerstwa Rolnictwa Kanady, odpowiada niniejszej definicji”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 73 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 72 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 66 z 200814.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 65 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady 2008/669/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 64 z 200814.8.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dz. U. L219 - 63 z 200814.8.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 lipca 2008 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L219 - 59 z 200814.8.2008

  Umowa między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 58 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 55 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L219 - 40 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (1)

 • Dz. U. L219 - 17 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L219 - 1 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.