Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Przekształcenie)

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 9

a) w rubryce 8 wniosku o pozwolenie i pozwolenia należy podać kraj pochodzenia oraz krzyżykiem zaznaczyć rubrykę „tak”. Pozwolenia podlegają obowiązkowi przywozu ze wskazanego kraju; b) wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia zawierają w rubryce 20 jeden z wpisów wymienionych w załączniku III. Artykuł 5 1. Wnioski o pozwolenie, o których mowa w art. 4, składa się jedynie w czasie pierwszych pięciu dni każdego miesiąca każdego okresu obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych. Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 382/2008 wnioski złożone w odniesieniu do jednego numeru porządkowego kontyngentu mogą dotyczyć jednego lub wielu produktów objętych kodami CN lub ich grupami wymienio­ nymi w załączniku I do wymienionego rozporządzenia. W przypadku gdy wnioski dotyczą wielu kodów CN określa się odpowiednie ilości objęte wnioskiem w odniesieniu do każdego kodu CN lub ich grupy. We wszystkich przypadkach wszystkie kody CN i ich opisy powinny być wpisane odpo­ wiednio w rubryce 16 i 15 wniosków o pozwolenia i pozwoleń.

g) 1 000 ton mięsa bez kości objętego kodami CN 0201 30 00 i 0202 30 90, odpowiadającego następującej definicji:

„Filet (lomito), polędwica i/lub kulka antrykotu (lomo), część tylnobiodrowa (rabadilla), zrazowa wewnętrzna (carnaza negra) uzyskane z wybranych zwierząt ras mieszanych z mniejszym niż 50 % udziałem ras typu zebú i wyłącznie wypasanych na pastwiskach lub karmionych sianem. Zwie­ rzętami rzeźnymi są młode woły lub jałówki objęte kategorią

L 219/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2008

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitej ilości, o którą wystąpiono we wnioskach, według krajów pocho­ dzenia, nie później niż o godzinie 16.00 czasu brukselskiego drugiego dnia roboczego następującego po upływie terminu złożenia wniosków.

Artykuł 7 1. Organy wystawiające w załączniku II: świadectwo wymienione

a) są uznawane za właściwe władze przez kraj wywozu; 3. Pozwolenia na przywóz są wydawane piętnastego dnia każdego miesiąca.

b) zobowiązane są do sprawdzania zapisów na świadectwie autentyczności;

Każde wydane pozwolenie określa ilości odpowiednie dla każdego kodu CN lub ich grupy.

Artykuł 6 1. Świadectwa autentyczności sporządzane są w jednym oryginalnym egzemplarzu i co najmniej jednej kopii, zgodnie ze wzorem w załączniku I.

c) zobowiązane są przekazywać Komisji w każdą środę wszelkie informacje umożliwiające sprawdzanie zapisów na świadectwach autentyczności.

Formularze mają wymiary około 210 × 297 mm, a gramatura papieru nie może wynosić mniej niż 40g/m2.

2. Komisja może wprowadzać zmiany do wykazu zamie­ szczonego w załączniku II, jeśli organ wystawiający świadectwo nie jest już uznawany za właściwy, nie wykonuje on ciążących na nim obowiązków lub jeśli zostanie wyznaczony nowy organ właściwy do wystawiania świadectw.

Artykuł 8 2. Formularze drukuje się i wypełniania w jednym z języków urzędowych Wspólnoty; mogą one być również wydrukowane i wypełnione w języku urzędowym lub jednym z języków urzę­ dowych kraju wywozu. 1. Przywóz ilości określonych w art. 1 ust. 1 lit. b) i w art. 2 lit. a) do e) i lit. g) podlega przedstawieniu w chwili dopusz­ czenia do swobodnego obrotu pozwoleń na przywóz wydanych zgodnie z art. 4 lit. a) i b) oraz ust. 2 niniejszego artykułu.

Właściwą definicję z art. 2 stosowaną do mięsa pochodzącego z kraju wywozu podaje się na odwrotnej stronie formularza.

3. Świadectwa autentyczności mają kolejne indywidualne numery seryjne nadawane przez wydające je organy określone w art. 7. Kopie mają te same numery seryjne, co oryginały.

2. Oryginał świadectwa autentyczności sporządzonego zgodnie z art. 6 i 7 oraz jego kopię przedstawia się właściwemu organowi wraz z wnioskiem o udzielenie pierwszego pozwo­ lenia na przywóz odnoszącego się do tego świadectwa auten­ tyczności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 73 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 72 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 66 z 200814.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 65 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady 2008/669/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 64 z 200814.8.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dz. U. L219 - 63 z 200814.8.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 lipca 2008 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L219 - 59 z 200814.8.2008

  Umowa między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 58 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 55 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L219 - 40 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (1)

 • Dz. U. L219 - 17 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L219 - 1 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.