Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Przekształcenie)

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 9

4. Oryginały i kopie świadectw mogą być wypisane na maszynie lub odręcznie. W tym ostatnim przypadku wypełnia się je czarnym atramentem i wielkimi literami.

Świadectwa autentyczności mogą być wykorzystywane do wydawania więcej niż jednego pozwolenia na przywóz w odniesieniu do ilości nieprzekraczających tych, które są wska­ zane w świadectwie. Jeśli na podstawie jednego świadectwa wydaje się więcej niż jedno pozwolenie, właściwy organ wyka­ zuje na świadectwie autentyczności przydzielone ilości.

5. Świadectwa autentyczności są ważne tylko wtedy, jeśli zostały prawidłowo wypełnione i podpisane zgodnie z instrukcjami podanymi w załącznikach I i II przez organ wydający pozwolenie, wymieniony w załączniku II.

Właściwe organy wystawiają pozwolenia na przywóz tylko po upewnieniu się, że wszystkie informacje na świadectwie auten­ tyczności są zgodne z informacjami w tym przedmiocie otrzy­ mywanymi każdego tygodnia od Komisji. Pozwolenia wystawia się niezwłocznie po sprawdzeniu tych informacji.

6. Świadectwa autentyczności uważa się za należycie wypeł­ nione i podpisane, jeśli oznaczono w nich datę i miejsce wysta­ wienia i jeśli są one opatrzone pieczęcią organu wydającego świadectwo oraz podpisem osoby lub osób upoważnionych do ich wystawiania.

3. Nie naruszając przepisów ust. 2 akapit pierwszy i trzeci oraz zgodnie z warunkami ustępu 4, 5 i 6 właściwe organy mogą wydać pozwolenia na przywóz, gdy:

Pieczęć może być zastąpiona pieczęcią wydrukowaną na orygi­ nale świadectwa autentyczności i jego kopiach.

a) został przedstawiony oryginał świadectwa autentyczności, ale nie otrzymano jeszcze odpowiednich informacji z Komisji, lub

14.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/7

b) oryginał świadectwa autentyczności nie został przedstawiony lub c) oryginał świadectwa autentyczności został przedstawiony i otrzymano odpowiednie informacje z Komisji, lecz niektóre dane nie są zgodne.

Artykuł 11 1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi roz­ porządzenia (WE) nr 1301/2006, państwa członkowskie powia­ damiają Komisję:

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, nie naruszając przepisów art. 4 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 382/2008, zabezpieczenie, jakie należy złożyć w odniesieniu do pozwoleń na przywóz, równa się, dla odpowiednich produktów, kwocie odpowiadającej pełnej wartości cła według Wspólnej Taryfy Celnej (WTC), mającej zastosowanie w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na przywóz. Po otrzymaniu oryginału świadectwa autentyczności i informacji z Komisji dotyczących danego świadectwa i po sprawdzeniu zgodności danych państwa członkowskie zwalniają to zabezpieczenie, pod warunkiem że zabezpieczenie, o którym mowa w art. 4 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 382/2008 zostało wniesione w odniesieniu do tego samego pozwolenia na przywóz.

a) najpóźniej dziesiątego dnia każdego miesiąca, w odniesieniu do przywozowego kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4002, o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków, dla których wydano pozwolenia na przywóz w miesiącu poprzednim;

b) nie później niż dnia 31 sierpnia po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfo­ wego, w odniesieniu do przywozowego kontyngentu taryfo­ wego o numerze porządkowym 09.4001, o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków, dla których wydano pozwolenia na przywóz w poprzednim okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfo­ wego;

5. Przedstawienie właściwemu organowi oryginału zgodnego świadectwa autentyczności przed upływem okresu ważności danego pozwolenia na przywóz stanowi główny warunek w rozumieniu art. 20 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 (1) w odniesieniu do zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 akapit pierwszy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 73 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 72 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 66 z 200814.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 65 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady 2008/669/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 64 z 200814.8.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dz. U. L219 - 63 z 200814.8.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 lipca 2008 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L219 - 59 z 200814.8.2008

  Umowa między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 58 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 55 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L219 - 40 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (1)

 • Dz. U. L219 - 17 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L219 - 1 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.