Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Przekształcenie)

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 6

Strona 6 z 9

c) o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków, objętych niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na przywóz i odpowiadających różnicy między ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na które wydano te pozwolenia:

6. Niezwolnione kwoty tego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 akapit pierwszy, ulegają przepadkowi i zatrzymywane są w charakterze opłat celnych.

(i) łącznie z powiadomieniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do wniosków złożonych dla ostatniego podokresu obowią­ zywania przywozowego kontyngentu taryfowego;

Artykuł 9 Świadectwa autentyczności i pozwolenia na przywóz są ważne przez trzy miesiące od daty ich wystawienia. Jednakże termin ważności świadectw autentyczności wygasa najpóźniej w dniu 30 czerwca następującego po dacie ich wystawienia.

(ii) nie później niż dnia 31 października po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyn­ gentu taryfowego.

Artykuł 10 W odniesieniu do ilości określonych w art. 2 lit. f) niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 376/2008, rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 oraz rozporzą­ dzenia (WE) nr 382/2008, o ile w niniejszym rozporządzeniu nie przewidziano inaczej.

2. Nie później niż dnia 31 października po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach produktów rzeczywiście wprowadzonych do swobodnego obrotu w poprzednim okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.

W odniesieniu do ilości określonych w art. 1 ust. 1 lit. b) i art. 2 lit. a) do e) oraz lit. g) niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 376/2008, rozdziału III roz­ porządzenia (WE) nr 1301/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 382/2008, o ile w niniejszym rozporządzeniu nie przewidziano inaczej.

(1) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, s. 5.

Jednakże począwszy od okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego zaczynającego się w dniu 1 lipca 2009 r. państwa członkowskie przekazują Komisji szczegółowe informacje na temat ilości produktów wprowadzonych do swobodnego obrotu od dnia 1 lipca 2009 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

3. W powiadomieniach, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 akapit pierwszy niniejszego artykułu, ilości wyraża się w kilogramach masy produktu z podziałem na poszczególne kraje pochodzenia oraz kategorie produktów określonych w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

L 219/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2008

Powiadomienia dotyczące ilości, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) oraz w art. 2 lit. a) do e) oraz lit. g) niniejszego rozpo­ rządzenia sporządza się zgodnie z załącznikami IV, V i VI do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 12 Rozporządzenie (WE) nr 936/97 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VIII. Artykuł 13 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dziesiątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

14.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/9

ZAŁĄCZNIK I

L 219/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2008

Definicja Wysokiej jakości wołowina pochodząca z … (właściwa definicja) Mięso bawole pochodzące z Australii

14.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/11

ZAŁĄCZNIK II Wykaz organów w krajach wywozu upoważnionych do wystawiania świadectw autentyczności — SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS (SAGPyA): na mięso pochodzące z Argentyny i odpowiadające definicji podanej w art. 2 lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 73 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 72 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 66 z 200814.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 65 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady 2008/669/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 64 z 200814.8.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dz. U. L219 - 63 z 200814.8.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 lipca 2008 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L219 - 59 z 200814.8.2008

  Umowa między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 58 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 55 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L219 - 40 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (1)

 • Dz. U. L219 - 17 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L219 - 1 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.