Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Przekształcenie)

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 8

Strona 8 z 9

Ilość (kilogramy masy produktu)

Nr porządkowy

Kategoria lub kategorie produktu (1)

Kraj pochodzenia

09.4001 09.4002

Australia Argentyna Australia Urugwaj Brazylia Nowa Zelandia Paragwaj

(1) Kategoria lub kategorie produktu zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 3852/2008.

ZAŁĄCZNIK V Powiadomienie o (wydanych) pozwoleniach na przywóz - rozporządzenie (WE) nr 810/2008 Państwo członkowskie: ........................................................................................................................................................................................ Zastosowanie art. 11 rozporządzenia (WE) nr 810/2008 Ilości produktów, dla których zostały wydane pozwolenia na przywóz Od: ......................................................................................................... do: .........................................................................................................

Ilość niewykorzystana (kilogramy masy produktu)

Nr porządkowy

Kategoria lub kategorie produktu (1)

Kraj pochodzenia

09.4001 09.4002

Australia Argentyna Australia Urugwaj Brazylia Nowa Zelandia Paragwaj

(1) Kategoria lub kategorie produktu zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

L 219/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2008

ZAŁĄCZNIK VI Powiadomienie o ilościach produktu wprowadzonych do swobodnego obrotu – rozporządzenie (WE) nr 810/2008 Państwo członkowskie: ........................................................................................................................................................................................ Zastosowanie art. 11 rozporządzenia (WE) nr 810/2008 Ilości produktów wprowadzone do swobodnego obrotu: Od: ........................................... do: ........................................... (okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego).

Ilość wprowadzona do swobodnego obrotu (kilogramy masy produktu)

Nr porządkowy

Kategoria lub kategorie produktu (1)

Kraj pochodzenia

09.4001 09.4002

Australia Argentyna Australia Urugwaj Brazylia Nowa Zelandia Paragwaj

(1) Kategoria lub kategorie produktu zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

14.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/15

ZAŁĄCZNIK VII Uchylone rozporządzenie i jego kolejne zmiany

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 (Dz.U. L 137 z 28.5.1997, s. 10) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2048/97 (Dz.U. L 287 z 21.10.1997, s. 10) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 31/98 (Dz.U. L 5 z 9.1.1998, s. 3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/98 (Dz.U. L 25 z 31.1.1998, s. 42) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/98 (Dz.U. L 180 z 24.6.1998, s. 6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1680/98 (Dz.U. L 212 z 30.7.1998, s. 36) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/1999 (Dz.U. L 17 z 22.1.1999, s. 22) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2002 (Dz.U. L 58 z 28.2.2002, s. 5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2002 (Dz.U. L 229 z 27.8.2002, s. 7) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1781/2002 (Dz.U. L 270 z 8.10.2002, s. 3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 649/2003 (Dz.U. L 95 z 11.4.2003, s. 13) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, s. 10) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2186/2005 (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 74) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2006 (Dz.U. L 71 z 10.3.2006, s. 3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2006 (Dz.U. L 329 z 25.11.2006, s. 22) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2006 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006, s. 26) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2007 (Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 4) Wyłącznie artykuł 2 i załącznik II Wyłącznie artykuł 2 Wyłącznie artykuł 2 Wyłącznie artykuł 4 Wyłącznie artykuł 1 Wyłącznie artykuł 1 Wyłącznie artykuł 1 wyłącznie w odniesieniu do odesłania w art. 1 do rozpo­ rządzenia (WE) nr 936/97

L 219/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 73 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 72 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 66 z 200814.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 65 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady 2008/669/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 64 z 200814.8.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dz. U. L219 - 63 z 200814.8.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 lipca 2008 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L219 - 59 z 200814.8.2008

  Umowa między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 58 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 55 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L219 - 40 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (1)

 • Dz. U. L219 - 17 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L219 - 1 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.