Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 55

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 55

Strona 1 z 2
14.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/55

DYREKTYWA KOMISJI 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Załączniki I i II do dyrektywy 2003/91/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. a) i b), W przypadku badań rozpoczętych przed dniem 1 listopada 2008 r. państwa członkowskie mogą stosować wersję dyrekty­ wy 2003/91/WE mającą zastosowanie przed jej zmianą na mocy niniejszej dyrektywy. Artykuł 3 Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do dnia 31 października 2008 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od dnia 1 listopada 2008 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. Artykuł 4

(2)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 2003/91/WE (2) została przyjęta w celu zagwarantowania, aby odmiany włączone przez państwa członkowskie do ich krajowych katalogów zgadzały się z wytycznymi ustanowionymi przez Wspól­ notowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania odmian, w stopniu, w jakim takie wytyczne zostały ustanowione. W odniesieniu do innych odmian dyrektywa stanowi, że zastosowanie mają wytyczne Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).

Od tamtej pory CPVO i UPOV wydały kolejne wytyczne dotyczące pewnej liczby innych gatunków oraz zaktuali­ zowały obowiązujące wytyczne.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5

(3)

W związku z tym dyrektywę 2003/91/WE należy odpo­ wiednio zmienić.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 sierpnia 2008 r.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/124/WE (Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 12). (2) Dz.U. L 254 z 8.10.2003, s. 11. Decyzja zmieniona ostatnio dyrek­ tywą 2007/49/WE (Dz.U. L 195 z 27.7.2007, s. 33).

L 219/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołem w sprawie badań CPVO

Nazwa naukowa Nazwa zwyczajowa Protokół CPVO

Allium cepa L. (grupa Cepa) Allium cepa L. (grupa Aggregatum) Allium porrum L. Allium sativum L. Apium graveolens L. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Brassica oleracea L. Brassica oleracea L. Brassica oleracea L. Brassica oleracea L. Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Cichorium enpia L. Cichorium intybus L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Foeniculum vulgare Mill. Lactuca sativa L. Lycopersicon esculentum Mill. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 73 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 72 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 66 z 200814.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 65 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady 2008/669/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 64 z 200814.8.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dz. U. L219 - 63 z 200814.8.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 lipca 2008 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L219 - 59 z 200814.8.2008

  Umowa między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 58 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 40 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (1)

 • Dz. U. L219 - 17 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L219 - 3 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Przekształcenie)

 • Dz. U. L219 - 1 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.