Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 59

Tytuł:

Umowa między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 59

Strona 1 z 3
14.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/59

TŁUMACZENIE

UMOWA między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

EUROPEJSKA AGENCJA KOSMICZNA, zwana dalej „ESA”, reprezentowana przez dyrektora generalnego, oraz UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, reprezentowana przez Prezydencję Rady Unii Europejskiej, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC Traktat o Unii Europejskiej, UWZGLĘDNIAJĄC Konwencję o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, podpisaną w Paryżu dnia 30 maja 1975 r., która weszła w życie dnia 30 października 1980 r., UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie między Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną dotyczące ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisane w Paryżu dnia 19 sierpnia 2002 r., które weszło w życie dnia 20 czerwca 2003 r., ZWAŻYWSZY, że ESA i UE posiadają wspólne cele obejmujące wzmocnienie wszelkimi sposobami swojego bezpieczeń­ stwa, ZWAŻYWSZY, że ESA i UE zgadzają się, że należy rozwinąć wzajemną współpracę w kwestiach wspólnych interesów związanych z bezpieczeństwem oraz że zarówno Rada Unii Europejskiej, jak i Rada ESA zatwierdziły dnia 22 maja 2007 r. rezolucję dotyczącą europejskiej polityki kosmicznej, która podkreśla między innymi potrzebę zwiększenia synergii w dziedzinie bezpieczeństwa, ZWAŻYWSZY, że w związku z tym istnieje stała potrzeba wymiany informacji niejawnych między ESA a UE, UZNAJĄC, że pełne i skuteczne konsultacje oraz współpraca mogą wymagać zarówno dostępu do informacji niejawnych ESA i UE, jak i wymiany informacji niejawnych między ESA a UE, ŚWIADOME, że taki dostęp do informacji niejawnych, jak również ich wymiana wymaga zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W celu wzmocnienia wszelkimi sposobami bezpieczeństwa każdej ze Stron Umowę między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany infor­ macji niejawnych (zwaną dalej „Umową”) stosuje się do infor­ macji niejawnych określonych w art. 2 przekazywanych lub wymienianych między Stronami. Artykuł 2 Na użytek niniejszej Umowy informacje niejawne oznaczają wszelkie informacje (mianowicie wiedzę, która może być prze­

kazywana w każdej postaci) lub materiały, w tym dokumenty, które którakolwiek ze Stron uznaje za wymagające ochrony przed nieupoważnionym ujawnieniem i które zostały zaklasyfi­ kowane jako takie w klasyfikacji bezpieczeństwa (zwane dalej „informacjami niejawnymi”). Artykuł 3 Na użytek niniejszej Umowy: a) „ESA” oznacza Europejską Agencję Kosmiczną;

L 219/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2008

b) „UE” oznacza Radę Unii Europejskiej (zwaną dalej „Radą”), Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Sekretariat Generalny Rady oraz Komisję Wspólnot Euro­ pejskich (zwaną dalej „Komisją Europejską”). Artykuł 4 Każda Strona: a) chroni i zabezpiecza informacje niejawne będące przed­ miotem niniejszej Umowy, przekazywane przez drugą Stronę lub wymieniane między Stronami; b) zapewnia zachowanie nałożonej przez Stronę przekazującą klauzuli tajności informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszej Umowy. Strona otrzymu­ jąca chroni i zabezpiecza takie informacje niejawne zgodnie z procedurami określonymi w jej własnych przepisach doty­ czących bezpieczeństwa informacji niejawnych objętych równoważną klauzulą tajności, zgodnie z uzgodnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa, które mają być określone na podstawie art. 11; c) nie używa takich informacji niejawnych będących przed­ miotem niniejszej Umowy do celów innych niż przewi­ dziane przez Stronę przekazującą; d) nie ujawnia informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy stronom trzecim ani żadnej instytucji lub podmiotowi UE niewymienionym w art. 3 bez uprzed­ niej zgody Strony przekazującej; e) nie umożliwia dostępu do takich informacji niejawnych osobom fizycznym, o ile nie są one zobowiązane do posia­ dania takiej wiedzy, oraz – w razie konieczności – nie otrzy­ mały poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do niezbęd­ nego poziomu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 73 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 72 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 66 z 200814.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 65 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady 2008/669/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 64 z 200814.8.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dz. U. L219 - 63 z 200814.8.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 lipca 2008 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L219 - 58 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 55 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L219 - 40 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (1)

 • Dz. U. L219 - 17 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L219 - 3 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Przekształcenie)

 • Dz. U. L219 - 1 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.