Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 66

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 66

Strona 1 z 6
L 219/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2008

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią Europejską”,

z jednej strony, oraz REPUBLIKA GWINEI BISSAU, zwana dalej „państwem przyjmującym”,

z drugiej strony, łącznie zwane dalej „stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC: — wymianę listów między Sekretarzem Generalnym/Wysokim Przedstawicielem do spraw Wspólnej Polityki Zagra­ nicznej i Bezpieczeństwa, Javierem Solaną, a Jego Ekscelencją Prezydentem Republiki Gwinei Bissau, João Bernardem Vieirą, dotyczącą ewentualnej misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau, — wspólne działanie Rady 2008/112/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU) (1), — fakt, że niniejsza umowa nie będzie miała wpływu na prawa ani obowiązki stron wynikające z umów międzynaro­ dowych ani innych instrumentów ustanawiających międzynarodowe sądy i trybunały, w tym ze Statutu Międzyna­ rodowego Trybunału Karnego, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres stosowania i definicje 1. Niniejsza umowa ma zastosowanie do misji prowadzonej przez Unię Europejską oraz do jej personelu.

b) „szef misji” oznacza szefa misji UE RSB Gwinea Bissau, wyznaczonego przez Radę Unii Europejskiej;

2. Niniejsza umowa ma zastosowanie wyłącznie na teryto­ rium państwa przyjmującego.

3.

Do celów niniejszej umowy:

c) „personel UE RSB” oznacza szefa misji, personel oddelego­ wany przez państwa członkowskie i instytucje UE oraz państwa trzecie zaproszone przez UE do udziału w UE RSB Gwinea Bissau, a także personel międzynarodowy zatrudniony na podstawie umów przez UE RSB Gwinea Bissau, rozmieszczony w celu przygotowania, wsparcia i realizacji misji oraz personel wysłany przez państwo wysy­ łające lub instytucję UE w ramach misji. Termin nie obej­ muje kontrahentów handlowych ani personelu lokalnego;

a) „UE RSB Gwinea Bissau” oznacza misję UE w państwie przyjmującym ustanowioną na mocy wspólnego działania 2008/112/WPZiB, w tym jej części składowe, siły, jednostki, dowództwo i personel rozmieszczony na terytorium państwa przyjmującego i przydzielony do UE RSB Gwinea Bissau;

(1) Dz.U. L 40 z 14.2.2008, s. 11.

d) „dowództwo” oznacza dowództwo UE RSB Gwinea Bissau w Bissau;

e) „państwo wysyłające” oznacza każde państwo członkowskie UE lub państwo trzecie, które oddelegowało personel do UE RSB Gwinea Bissau;

14.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/67

f) „obiekty” oznaczają wszelkie budynki, pomieszczenia i grunt niezbędne do prowadzenia działalności przez UE RSB Gwinea Bissau oraz do zakwaterowania jej personelu;

g) „personel lokalny” oznacza osoby zatrudnione będące obywatelami państwa przyjmującego lub zamieszkałe w tym państwie na stałe.

2. Państwo przyjmujące ułatwia UE RSB Gwinea Bissau i jej personelowi wjazd na swoje terytorium i wyjazd z niego. Poza kontrolą paszportową przy wjeździe na terytorium państwa przyjmującego i wyjeździe z niego, personel UE RSB Gwinea Bissau mający dowód członkostwa w misji nie podlega prze­ pisom paszportowym, kontroli celnej, przepisom wizowym i imigracyjnym ani jakimkolwiek formom kontroli imigracyjnej na terytorium państwa przyjmującego.

Artykuł 2 Postanowienia ogólne 1. UE RSB Gwinea Bissau i jej personel przestrzegają praw i przepisów państwa przyjmującego i powstrzymują się od wszelkich działań niezgodnych z celami misji.

3. Personel UE RSB Gwinea Bissau nie podlega przepisom państwa przyjmującego w zakresie rejestracji i kontroli cudzo­ ziemców, jednak nie nabywa on praw do stałego pobytu lub zamieszkania na terytorium państwa przyjmującego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 73 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 72 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 65 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady 2008/669/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 64 z 200814.8.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dz. U. L219 - 63 z 200814.8.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 lipca 2008 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L219 - 59 z 200814.8.2008

  Umowa między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 58 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 55 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L219 - 40 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (1)

 • Dz. U. L219 - 17 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L219 - 3 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Przekształcenie)

 • Dz. U. L219 - 1 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.