Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 11

25.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 9 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2008/74/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie, oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi, uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 6 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół dodatkowy, z zastrzeżeniem jego ewentualnego zawarcia w późniejszym terminie, powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich. Protokół dodatkowy należy stosować tymczasowo, w oczekiwaniu na zakończenie odpowiednich procedur wymaganych do jego formalnego zawarcia.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia wspomnianej umowy.

Umowa w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony (zwana dalej „TDCA”), została podpisana w Pretorii dnia 11 października 1999 r. Zawarto ją dnia 26 kwietnia 2004 r. (1). Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej został podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. Dnia 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich do wynegocjowania z Republiką Południowej Afryki protokołu dodatkowego do TDCA w celu uwzględnienia przystąpienia dwóch nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej. Negocjacje zostały zakończone z wynikiem zadowalającym Komisję.

(2)

Tekst dodatkowego protokołu załączony jest do niniejszej decyzji.

(3)

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby umocowanej (osób umocowanych) do podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz jej państw członkowskich protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

(4)

(1) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 109.

L 22/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2008

Artykuł 3 Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie stosują tymczasowo postanowienia protokołu dodatkowego od dnia 1 stycznia 2007 r., z zastrzeżeniem jego ewentualnego zawarcia w późniejszym terminie.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 października 2007 r. W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 22 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 21 z 200825.1.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (  Dz.U. L 226 z 30.8.2007)

 • Dz. U. L22 - 20 z 200825.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady Kawy w sprawie wyznaczenia depozytariusza Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

 • Dz. U. L22 - 13 z 200825.1.2008

  Protokół dodatkowy do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L22 - 10 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L22 - 8 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do dinoprostonu (1)

 • Dz. U. L22 - 6 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 w odniesieniu do podziału na podokresy w roku 2008 kontyngentu taryfowego na przywóz ryżu bielonego i półbielonego

 • Dz. U. L22 - 4 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające po raz 91. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L22 - 3 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 58/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L22 - 1 z 200825.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.