Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, „Sisnet”

Data ogłoszenia:2008-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 19

Strona 1 z 4
15.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/19

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę Sekretarza Generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, „Sisnet” (2008/670/WSiSW)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając art. 2 ust. 1 akapit drugi zdanie pierwsze Proto­ kołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustana­ wiającego Wspólnotę Europejską,

(4)

określonych w rozporządzeniu finansowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej­ skich, zawartych w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1605/2002 (4).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji 1999/870/WE (1) i decyzji 2007/149/WE (2) zastępca Sekretarza Generalnego Rady został upoważniony do tego, by w związku z włączaniem prawnego dorobku Schengen w ramy Unii Europejskiej, reprezentować niektóre państwa człon­ kowskie podczas zawierania umów w sprawie instalo­ wania i eksploatacji infrastruktury łączności dla środo­ wiska Schengen, „Sisnet”, oraz realizować te umowy, dopóki nie zakończy się migracja do infrastruktury łącz­ ności utrzymywanej przez Unię Europejską. Zobowiązania finansowe wynikające z tych umów obcią­ żają określony budżet, zwany dalej „budżetem Sisnetu”, z którego finansowana jest infrastruktura łączności okre­ ślona we wspomnianych decyzjach Rady.

Właściwe jest, by na zasadzie analogii dostosować rozpo­ rządzenie finansowe Sisnet do wspólnotowego rozporzą­ dzenia finansowego, a równocześnie uprościć wewnętrzne procedury Sekretariatu Generalnego, w szczególności poprzez likwidację funkcji kontrolera finansowego, a w stosownych przypadkach poprzez przydzielenie jego funkcji audytorowi wewnętrznemu powołanego na mocy art. 85 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.

(5)

(2)

Obecne procedury należy również usprawnić i uczynić bardziej odpowiednimi do obecnej praktyki, na przykład poprzez dostosowanie terminów wezwań do wpłacania środków i terminów płatności oraz uaktualnienie niektó­ rych przepisów obecnych ram proceduralnych i prawnych.

(6) (3)

Budżet Sisnetu podlega szczególnemu rozporządzeniu finansowemu ustanowionemu decyzją 2000/265/WE (3), zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym Sisnet”, które przewiduje odmienne procedury od procedur

Rozporządzenie finansowe Sisnet zmieniono decyzją oraz decyzją Rady Rady 2007/155/WE (5) 2008/319/WE, aby umożliwić Szwajcarii uczestniczenie w budżecie Sisnetu. Szwajcarii należy również umożliwić udział w ewentualnych przyszłych działaniach komitetu doradczego.

(1) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, s. 41. (2) Dz.U. L 66 z 6.3.2007, s. 19. (3) Dz.U. L 85 z 6.4.2000, s. 12. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/319/WE (Dz.U. L 109 z 19.4.2008, s. 30).

(4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9). (5) Dz.U. L 68 z 8.3.2007, s. 5.

L 220/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2008

(7)

Proponowane zmiany nie powodują żadnych skutków finansowych w odniesieniu do wkładów państw człon­ kowskich do budżetu Sisnetu,

3. Grupa Robocza ds. SIS i SIRENE wydaje opinię o wstępnym projekcie budżetu.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

4. Zastępca Sekretarza Generalnego sporządza projekt budżetu i przekazuje go najpóźniej do dnia 15 listopada państwom określonym w art. 25.”; Artykuł 1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 220 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 35 z 200815.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (  Dz.U. L 148 z 6.6.2008)

 • Dz. U. L220 - 32 z 200815.8.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L220 - 30 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4321)

 • Dz. U. L220 - 29 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/928/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 169,4–169,8125 MHz we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4311) (1)

 • Dz. U. L220 - 27 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4269) (1)

 • Dz. U. L220 - 24 z 200815.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4145) (1)

 • Dz. U. L220 - 16 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L220 - 14 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L220 - 11 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Wspólnoty

 • Dz. U. L220 - 9 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L220 - 6 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 813/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L220 - 1 z 200815.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 954/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących, między innymi, z Rosji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.