Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 223 POZ 25

Tytuł:

Decyzja nr 208 z dnia 11 marca 2008 r. dotycząca ustanowienia wspólnych ram w zakresie gromadzenia danych na temat rozstrzygania wniosków o emeryturę (1)

Data ogłoszenia:2008-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 223 POZ 25

Strona 1 z 2
21.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/25

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH DECYZJA NR 208 z dnia 11 marca 2008 r. dotycząca ustanowienia wspólnych ram w zakresie gromadzenia danych na temat rozstrzygania wniosków o emeryturę

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

ZABEZPIECZENIA

(2008/683/WE)

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH,

uwzględniając art. 81 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 (1), zgodnie z którym Komisja Administracyjna ma wspierać i rozwijać współpracę między państwami członkowskimi poprzez unowo­ cześnianie procedur wymiany informacji, w szczególności poprzez dostosowanie przepływu informacji między instytucjami dla celów wymiany telematycznej, uwzględniając rozwój przetwarzania danych w każdym z państw członkowskich, przy czym głównym celem tego unowocześnienia jest przyspieszenie przyznawania świadczeń,

uwzględniając art. 117 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (2), zgodnie z którym Komisja Administra­ cyjna, na podstawie badań i wniosków Komisji Technicznej, o której mowa w art. 117c rozporządzenia wykonawczego, dostosowuje do nowych metod przetwarzania danych wzory dokumentów, a także kanały i procedury przesyłania danych niezbędnych do stosowania rozporządzenia i rozporządzenia wykona­ wczego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby pomóc Komisji Administracyjnej ocenić stopień, w jakim prace Komisji Technicznej przyczyniają się do przyspieszenia przyznawania świadczeń, należy zapewnić pewne podstawowe informacje zarówno ilościowe, jak i jakościowe.

(2)

Rozbieżności między informacjami dostępnymi w różnych państwach członkowskich utrudniają dokonanie porównania, a gromadzenie danych statystycznych nie powinno stanowić poważnego i niepotrzebnego obciążenia dla państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1992/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 392 z 30.12.2006, s. 1). (2) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 101/2008 (Dz.U. L 31 z 5.2.2008, s. 15).

L 223/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.8.2008

(3)

Zamierza się zatem gromadzić najważniejsze podstawowe dane dotyczące rozpatrywania i rozstrzygania wniosków o emeryturę w celu poszerzenia wiedzy na temat sytuacji w każdym z państw członkowskich, w szczególności w zakresie dotyczącym usytuowania głównych utrudnień w systemach i procedurach każdego z państw członkowskich, w celu wymiany informacji w sprawie najlepszych praktyk i kreowania pomysłów dotyczących sposobów skrócenia czasu rozpatrywania wniosków oraz w celu ustanowienia wyraźnych punktów odniesienia, które pozwolą państwom członkowskim na przeprowadzenie analizy porównawczej ich własnych osiągnięć.

(4)

Należy zatem ustanowić szerokie wspólne ramy w zakresie gromadzenia danych na temat rozstrzy­ gania wniosków o emeryturę, a władze właściwe powinny w tym celu udzielić instytucjom krajowym dokładnych wskazówek.

(5)

Instytucje właściwe powinny wziąć pod uwagę powstanie i zbliżające się wprowadzenie Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI) przy projekto­ waniu i wdrażaniu wewnętrznych krajowych systemów pozyskiwania i gromadzenia danych doty­ czących rozpatrywania i rozstrzygania wniosków o emeryturę.

(6)

Decyzja nr 182, w której przewidziano ustanowienie takich wspólnych ram, wygasła z dniem 1 stycznia 2006 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1) Instytucje właściwe państw członkowskich (lub wyznaczone instytucje właściwe, w przypadku gdy jest ich kilka w jednym państwie członkowskim) powinny podjąć środki niezbędne do zapewnienia możli­ wości gromadzenia i dostarczania danych określonych w pkt 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 223 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L223 - 60 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 58 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 56 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 54 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 53 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 52 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 51 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 50 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 49 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 47 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 45 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 43 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 42 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 40 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 38 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 37 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 36 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 33 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 31 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 28 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 23 z 200821.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L223 - 3 z 200821.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

 • Dz. U. L223 - 1 z 200821.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.