Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 223 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

Data ogłoszenia:2008-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 223 POZ 3

Strona 1 z 18
21.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Jeżeli warunki wymienione w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 są spełnione, należy uruchomić system dopłat do prywatnego przechowywania produktów, o których mowa w art. 28 wymienionego rozporządze­ nia. Jeżeli warunki wymienione w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 są spełnione, można uruchomić system dopłat do prywatnego przechowywania produktów, o których mowa w art. 31 wymienionego rozporządze­ nia. Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego we Wspól­ nocie doprowadziła do zróżnicowania na regiony, które posiadają nadwyżkę cukru wynikającą z produkcji miej­ scowej lub przywozu, oraz regiony, w których występuje jego deficyt. W regionach, w których występuje nadwyżka cukru, należy się spodziewać, że ceny produ­ centa ulegną zmniejszeniu w wyniku przewagi podaży nad popytem na rynku lokalnym. W regionach dotknię­ tych deficytem należy się spodziewać stabilizacji cen producenta, gdyż podaż na rynku lokalnym nie jest wystarczająca, aby zaspokoić lokalny popyt. Spadek cen w niektórych państwach członkowskich nie znajdzie odzwierciedlenia w średniej cenie we Wspólnocie; należy zatem przewidzieć otwarcie procedury przetargowej ograniczonej do państw członkowskich, w których średnie krajowe ceny spadły poniżej 80 % ceny referen­ cyjnej. W celu ułatwienia zarządzania i kontroli przyjmuje się ogólną zasadę, zgodnie z którą dopłaty do prywatnego przechowywania przyznawane są wyłącznie podmiotom mającym siedzibę i zarejestrowanym dla celów podatku VAT we Wspólnocie. Aby zapewnić skuteczną kontrolę produkcji oliwy z oliwek i cukru, podmioty uprawnione do otrzymy­ wania dopłat do prywatnego przechowywania powinny spełniać dodatkowe warunki. Aby zapewnić prawidłowe monitorowanie porozumień, w niniejszym rozporządzeniu należy szczegółowo określić informacje niezbędne do zawarcia umowy o przechowywanie oraz zobowiązania stron zawierają­ cych umowę. Aby system stał się bardziej efektywny, umowy muszą odnosić się do pewnej minimalnej ilości, rozdzielonej odpowiednio na produkty, oraz określać zobowiązania, z jakich strona zawierająca umowę musi się wywiązać, zwłaszcza takie, które umożliwiają właściwemu organowi odpowiedzialnemu za kontrolę czynności związanych z przechowywaniem przeprowadzenie efektywnej kontroli warunków przechowywania.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 43 lit a), d) i j) w powiązaniu z jego art. 4,

(8)

(9)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 28 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że dopłaty do prywatnego przechowywania przyznaje się w odniesieniu do masła oraz serów: Grana Padano, Parmigiano Reggiano i Provolone.

(2)

Artykuł 31 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że dopłaty do prywatnego przechowywania mogą być przyznawane w odniesieniu do cukru białego, oliwy z oliwek, świeżego i schłodzonego mięsa z bydła doros­ łego, serów nadających się do długiego przechowywania oraz serów, które są produkowane z mleka owczego lub koziego, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego.

(10)

(3)

W celu wdrożenia systemu dopłat zgodnie z harmonogramem należy ustanowić szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(4)

Możliwość przyznawania dopłat do prywatnego przecho­ wywania jest obecnie przewidziana w rozporządzeniach Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków niektórych produktów. Rozporządzenia te zostały zastąpione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 1234/2007.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 223 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L223 - 60 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 58 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 56 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 54 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 53 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 52 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 51 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 50 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 49 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 47 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 45 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 43 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 42 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 40 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 38 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 37 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 36 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 33 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 31 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 28 z 200821.8.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L223 - 25 z 200821.8.2008

  Decyzja nr 208 z dnia 11 marca 2008 r. dotycząca ustanowienia wspólnych ram w zakresie gromadzenia danych na temat rozstrzygania wniosków o emeryturę (1)

 • Dz. U. L223 - 23 z 200821.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L223 - 1 z 200821.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.