Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 10 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4017) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 10 - Strona 2

Strona 2 z 3

W niektórych przypadkach nie jest możliwa z technicznego punktu widzenia naprawa pojazdów z wykorzystaniem części zamiennych innych niż orygi­ nalne, gdyż wymagałoby to zmian cech wymiarowych i właściwości funkcjonalnych całych układów pojazdu. Takie części zamienne nie pasują do układów pojazdów fabrycznie wyprodukowanych przy użyciu części zawie­ rających metale ciężkie, więc pojazdy takie nie mogą być naprawiane i może być konieczne ich przedwczesne złomowanie. W związku z powyższym załącznik II powinien zostać odpowiednio zmieniony. Decyzja ta powinna mieć wpływ jedynie na ograniczoną liczbę pojazdów oraz materiałów i części pojazdów i tylko przez ograniczony czas. Ponieważ zasadnicze znaczenie ma bezpieczeństwo użyt­ kownika, a ponowne wykorzystanie, modernizacja i przedłużanie cyklu życia pojazdów są korzystne dla środowiska naturalnego, należy zapewnić dostęp do części zamiennych wykorzystywanych do naprawy pojazdów wprowadzonych na rynek w okresie pomiędzy dniem 1 lipca 2003 r. a datą wygaśnięcia danego zwol­ nienia. Należy zatem dopuścić wykorzystanie ołowiu, rtęci, kadmu lub sześciowartościowego chromu w materiałach i częściach stosowanych w częściach zamiennych służących do naprawy takich pojazdów. Wskazane jest ujednolicenie brzmienia zwolnień w stosunku do innych dyrektyw środowiskowych odno­ szących się do odpadów, przewidujących podobne zwol­ nienia.

(10)

Dyrektywa 2000/53/WE powinna zatem zostać odpo­ wiednio zmieniona.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (1),

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opubli­ kowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(8)

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 sierpnia 2008 r.

(9)

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

L 225/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Materiały i części zwolnione z postanowień art. 4 ust. 2 lit. a)

Mają być oznako­ wane lub rozpo­ znawalne zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt iv)

Materiały i części

Zakres i data wygaśnięcia zwolnienia

Ołów jako składnik stopów 1. Stal do obróbki skrawaniem i stal galwanizowana zawie­ rająca w masie do 0,35 % ołowiu Aluminium do obróbki skrawaniem zawierające w masie do 2 % ołowiu Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2005 r. Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2008 r.

2a.

2b.

Aluminium zawierające w masie do 1,5 % ołowiu

2c. 3. 4a.

Aluminium zawierające w masie do 0,4 % ołowiu Stop miedzi zawierający w masie do 4 % ołowiu Panewki i tuleje łożysk Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2008 r. 1 lipca 2011 r. i po tym terminie jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2011 r.

4b.

Panewki i tuleje łożysk w silnikach, skrzyniach biegów i sprężarkach klimatyzacji

Ołów i związki ołowiu w częściach 5. 6. 7a. Akumulatory Amortyzatory Środki wulkanizujące i stabilizatory elastomerów stoso­ wane w przewodach hamulcowych, przewodach paliwo­ wych, przewodach wentylacyjnych, elastomerowych/ metalowych częściach nadwozia, oraz w kadłubach silnika Środki wulkanizujące i stabilizatory elastomerów stoso­ wane w przewodach hamulcowych, przewodach paliwo­ wych, przewodach wentylacyjnych, elastomerowych/ metalowych częściach podwozia, oraz w kadłubach silnika o zawartości ołowiu w masie do 0,5 % Środki wiążące elastomery stosowane w układach napę­ dowych o zawartości ołowiu w masie do 0,5 % Stop lutowniczy stosowany w obwodach elektronicz­ nych i innych zastosowaniach elektrycznych, z wyjątkiem szkła Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2005 r. X X

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 10 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L225 - 17 z 200823.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Seszeli w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4344)

 • Dz. U. L225 - 14 z 200823.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez państwa członkowskie na plantacjach pewnych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4070)

 • Dz. U. L225 - 8 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 791/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L225 - 6 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia zabezpieczeń w odniesieniu do niektórych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny

 • Dz. U. L225 - 5 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1319/2006 w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny

 • Dz. U. L225 - 3 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L225 - 1 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.