Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4017) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 10

Strona 1 z 3
L 225/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4017)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/689/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. uwzględniając dyrektywę 2000/53/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niektóre zwolnienia z zakazu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/53/WE, nie powinny zostać przedłużone, ponieważ dzięki postępowi technicznemu istnieje obecnie możliwość uniknięcia ołowiu, rtęci lub sześciowartościowego chromu w tych zastosowaniach.

(4)

Artykuł 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/53/WE zabrania stosowania ołowiu, rtęci, kadmu lub sześciowartościo­ wego chromu w materiałach i częściach pojazdów wpro­ wadzanych na rynek po dniu 1 lipca 2003 r., z wyjątkiem przypadków wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy i na określonych w nim warunkach. Zgodnie z art. 4. ust. 2 lit. b) dyrektywy 2000/53/WE, załącznik II do tej dyrektywy ma być regularnie aktuali­ zowany przez Komisję w celu jego dostosowania do postępu naukowego i technicznego. Załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE wymienia mate­ riały i części, w stosunku do których nie obowiązuje zakaz metali ciężkich, o którym mowa w jej art. 4 ust. 2 lit. a). Niektóre ze zwolnień wygasają w terminach podanych w załączniku. Pojazdy wprowa­ dzone na rynek przed datą wygaśnięcia danego zwol­ nienia mogą zawierać metale ciężkie w materiałach i częściach wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2000/53/WE.

Niektóre materiały i części zawierające ołów, rtęć, kadm lub sześciowartościowy chrom powinny być nadal zwol­ nione z zakazu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a), ponieważ stosowanie wspomnianych substancji w tych materiałach i częściach jest nadal nieuniknione. W niektórych przypadkach należy zweryfikować datę wygaśnięcia zwolnień z zakazu, aby zapewnić wystarcza­ jącą ilość czasu w celu wyeliminowania zabronionych substancji w przyszłości.

(5)

(2)

Załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE, zmieniony decyzją Komisji 2005/438/WE z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (2), stanowi w tiret trzecim „Uwag”, że części zamienne wprowadzone na rynek po dniu 1 lipca 2003 r., wyko­ rzystywane w pojazdach wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2003 r., są wyłączone z postanowień art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/53/WE. Zwolnienie to umożliwia naprawę pojazdów wprowadzonych na rynek przed wejściem w życie zakazu metali ciężkich, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/53/WE, z wykorzystaniem części zamiennych speł­ niających takie same wymogi jakościowe i bezpieczeństwa jak części fabrycznie zamontowane w tych pojazdach.

(1) Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34. Dyrektywa ostatnio zmieniona Dyrektywą 2008/33/WE (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 62).

(2) Dz.U. L 152 z 15.6.2005, s. 19.

23.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/11

(6)

Części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek po dniu 1 lipca 2003 r., lecz przed wygaśnięciem danego zwolnienia, określonego w załączniku II do dyrektywy 2000/53/WE, nie są objęte tiret trzecim „Uwag”. W związku z tym części zamienne do tych pojazdów muszą być wolne od metali ciężkich, nawet jeśli są wyko­ rzystywane w celu wymiany części pierwotnie zawierają­ cych metale ciężkie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L225 - 17 z 200823.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Seszeli w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4344)

 • Dz. U. L225 - 14 z 200823.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez państwa członkowskie na plantacjach pewnych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4070)

 • Dz. U. L225 - 8 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 791/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L225 - 6 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia zabezpieczeń w odniesieniu do niektórych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny

 • Dz. U. L225 - 5 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1319/2006 w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny

 • Dz. U. L225 - 3 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L225 - 1 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.