Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez państwa członkowskie na plantacjach pewnych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4070)

Data ogłoszenia:2008-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 14

L 225/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez państwa członkowskie na plantacjach pewnych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4070) (2008/690/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. dotyczącą badań statystycznych, które mają być prowadzone przez państwa członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (1), w szczególności jej art. 1 ust. 2 akapit trzeci i art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolniczej, usta­ nowionego decyzją Rady 72/279/EWG (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2001/109/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Załącznik I do decyzji 2002/38/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Dyrektywa 2001/109/WE ustanawiająca wykaz gatunków, które mają być objęte badaniami w państwach członkowskich, jest wdrażana decyzją Komisji 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. okreś­ lającą parametry dla przeglądów oraz ustanawiającą zasady kodów i standardów dla transkrypcji, w formie do odczytu maszynowego danych odnoszących się do przeglądów plantacji niektórych gatunków drzew owoco­ wych (2). Decyzja ta ustanawia granice regionów produkcji, jakie należy określić, i odpowiadające im kody oraz wymienia gatunki owoców i odmiany, których dotyczy. Ze względów technicznych należy zmienić dyrektywę 2001/109/WE w celu zaktualizowania załącznika. Załącznik I do decyzji 2002/38/WE należy zmienić w celu ustanowienia granic regionów produkcji w Bułgarii i Rumunii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2008 r.

(2) (3)

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 13 z 16.1.2002, s. 21. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/110/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 418). (2) Dz.U. L 16 z 18.1.2002, s. 35. Decyzja zmieniona decyzją 2006/128/WE (Dz.U. L 51 z 22.2.2006, s. 21).

(3) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1.

23.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/15

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK GATUNKI OBJĘTE BADANIAMI W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Jabłka

Gruszki

Brzoskwinie

Morele

Pomarańcze

Cytryny

Owoce cytru­ sowe niewiel­ kich rozmiarów

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x (*)

x

x x x x x (*) x x x x x

x x x x x (*) x x x x (*) x x (*) x (*) x (*) x x (*) x x (*) x (*) x (*) x x x

x x

(*) Badania nie są prowadzone w zakresie: wieku drzew, gęstości plantacji oraz odmian owoców.”

L 225/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2008

ZAŁĄCZNIK II W załączniku I do decyzji 2002/38/WE wprowadza się następujące zmiany: (1) Po pozycji dotyczącej Belgii dodaje się następującą pozycję: „Bułgaria 26 Severozapaden Severen tsentralen Severoiztochen Yugoiztochen Yugozapaden Yuzhen tsentralen 01 02 03 04 05 06 BG31 BG32 BG33 BG34 BG41 BG42”

(2) Po pozycji dotyczącej Portugalii dodaje się następującą pozycję: „Rumunia 27 Nord-Vest Centru Nord-Est Sud-Est Sud - Muntenia București - Ilfov Sud-Vest Oltenia Vest 01 02 03 04 05 06 07 08 RO11 RO12 RO21 RO22 RO31 RO32 RO41 RO42”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L225 - 17 z 200823.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Seszeli w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4344)

 • Dz. U. L225 - 10 z 200823.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4017) (1)

 • Dz. U. L225 - 8 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 791/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L225 - 6 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia zabezpieczeń w odniesieniu do niektórych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny

 • Dz. U. L225 - 5 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1319/2006 w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny

 • Dz. U. L225 - 3 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L225 - 1 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.