Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Seszeli w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4344)

Data ogłoszenia:2008-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 17

Strona 1 z 2
23.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Seszeli w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4344) (2008/691/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i Południowej a Wspólnotą Europejską, należy przyznać nowe odstępstwo z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2008 r.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczą­ cych produktów pochodzących z niektórych państw wchodzą­ cych w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1), w szczególności art. 36 ust. 4 załącznika II do tego rozporzą­ dzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tymczasowe odstępstwo od reguł pochodzenia ustalo­ nych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 nie spowoduje poważnego zagrożenia dla ustanowionego przemysłu wspólnotowego, uwzględ­ niając przewidziany przywóz, pod warunkiem że zostaną spełnione niektóre warunki dotyczące ilości, nadzoru i czasu trwania. Dlatego też uzasadnione jest przyznanie tymczasowego odstępstwa na mocy art. 36 ust. 1 lit. a) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007. Seszele będą korzystały z automatycznego odstępstwa od reguł pochodzenia w odniesieniu do tuńczyka konserwo­ wanego objętego pozycją HS nr 1604 zgodnie z art. 42 ust. 8 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączo­ nego do tymczasowej umowy ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, (tymczasowa umowa o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE), kiedy umowa ta wejdzie w życie lub będzie tymczasowo stosowana. Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 reguły pochodzenia określone w załączniku II do tego rozporządzenia oraz odstępstwa od nich mają zostać zastąpione regułami ustanowionymi w tymczasowej umowie o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE, której wejście w życie lub początek tymczasowego stosowania przewi­ duje się na 2008 r. Odstępstwo nie może zostać zatem przyznane na okres, na który zwrócono się we wniosku, lecz powinno zostać przyznane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. Zgodnie z art. 42 ust. 8 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do tymczasowej umowy o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE automatyczne odstępstwo od reguł pochodzenia podlega ograniczeniu do rocznej ilości wynoszącej 8 000 ton tuńczyka konserwowanego dla państw przystępujących do umowy o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE (Komory, Mauritius, Madagaskar, Seszele i Zimbabwe).

(6)

Dnia 24 kwietnia 2008 r. Seszele zwróciły się zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 o odstępstwo od reguł pochodzenia usta­ lonych w tym załączniku na okres jednego roku, począwszy od dnia 1 marca 2008 r. Wniosek dotyczy całkowitej rocznej ilości wynoszącej 4 000 ton tuńczyka konserwowanego objętego pozycją HS nr 1604. Wniosek złożono ze względu na zmniejszenie połowów i podaży pochodzącego surowego tuńczyka na PołudniowoWschodnim Oceanie Indyjskim. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Seszele połowy surowego tuńczyka w 2007 r. były niezwykle niskie, nawet uwzględniając normalne wahania sezo­ nowe. Dane dotyczące 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L225 - 14 z 200823.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez państwa członkowskie na plantacjach pewnych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4070)

 • Dz. U. L225 - 10 z 200823.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4017) (1)

 • Dz. U. L225 - 8 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 791/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L225 - 6 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia zabezpieczeń w odniesieniu do niektórych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny

 • Dz. U. L225 - 5 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1319/2006 w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny

 • Dz. U. L225 - 3 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L225 - 1 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.