Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia zabezpieczeń w odniesieniu do niektórych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny

Data ogłoszenia:2008-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 6

L 225/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 835/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia zabezpieczeń w odniesieniu do niektórych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2008/61/WE z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu z Brazylii świeżego mięsa pocho­ dzącego z bydła (2) zmieniła wymogi dotyczące przy­ wozu wołowiny z Brazylii. Wymieniona decyzja stanowi, że zgoda na dalszy przywóz może być wydana tylko na bezpiecznych zasadach, tj. poprzez wzmocnienie kontroli i nadzoru nad gospodarstwami, z których pozyskiwane są zwierzęta kwalifikujące się do wywozu do Wspólnoty oraz poprzez sporządzenie przez Brazylię tymczasowego wykazu takich zatwierdzonych gospodarstw, w odniesieniu do których udzielone zostaną pewne gwarancje.

Podmioty gospodarcze, które otrzymały – przed wejś­ ciem w życie decyzji 2008/61/WE – uprawnienia do przywozu wołowiny w ramach przywozowych kontyn­ gentów taryfowych, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 529/2007 z dnia 11 maja 2007 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów obję­ tych kodem CN 0206 29 91 (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.) (4) i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 545/2007 z dnia 16 maja 2007 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwa­ rzania (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.) (5) nadal napotykały poważne trudności prak­ tyczne przy zaopatrywaniu się w produkty przed zakoń­ czeniem okresu obowiązywania przywozowego kontyn­ gentu taryfowego. W związku z tym znaczna część uprawnień do przywozu przyznanych podmiotom gospodarczym pozostała niewykorzystana przed dniem 1 lipca 2008 r. W tych szczególnych okolicznościach należy ustanowić, że – pod pewnymi warunkami – zabezpieczenia wniesione w odniesieniu do tych upraw­ nień do przywozu, które nie zostały wykorzystane do dnia 1 lipca 2008 r., powinny zostać zwolnione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Na wniosek zainteresowanych stron zabezpieczenia zwią­ zane z uprawnieniami do przywozu złożone zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 529/2007 oraz art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 545/2007 są zwalniane pod następu­ jącym warunkami: a) wnioskodawca wystąpił o uprawnienia do przywozu i otrzymał je w ramach kontyngentu, o którym mowa w:

(2)

Ponadto w pierwszej połowie 2008 r. władze Argentyny przyjęły szereg środków mających wpływ na normalne przepływy handlowe wołowiny z tych państw członkow­ skich do Wspólnoty.

(3)

W tych szczególnych okolicznościach w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 313/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. wprowadzającym odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w odniesieniu do wymogów dotyczących przy­ wozu wołowiny i cielęciny z Brazylii (3) ustanowiono przedłużenie okresu obowiązywania pozwoleń na przywóz wydanych w ramach niektórych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny do dnia 30 czerwca 2008 r.

(i) artykule 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 529/2007; lub (ii) artykule 1 rozporządzenia (WE) nr 545/2007; b) do dnia 1 lipca 2008 r. uprawnienia do przywozu zostały wykorzystane tylko częściowo lub nie zostały wykorzystane wcale.

(4) Dz.U. L 123 z 12.5.2007, s. 26. (5) Dz.U. L 129 z 17.5.2007, s. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2008 (Dz.U. L 202 z 31.7.2008, s. 37).

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61). (2) Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 33. (3) Dz.U. L 93 z 4.4.2008, s. 11.

23.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/7

2. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, są zwalniane proporcjonalnie do uprawnień do przywozu, których nie wykorzystano do dnia 1 lipca 2008 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L225 - 17 z 200823.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Seszeli w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4344)

 • Dz. U. L225 - 14 z 200823.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez państwa członkowskie na plantacjach pewnych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4070)

 • Dz. U. L225 - 10 z 200823.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4017) (1)

 • Dz. U. L225 - 8 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 791/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L225 - 5 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1319/2006 w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny

 • Dz. U. L225 - 3 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L225 - 1 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.