Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 233 POZ 1

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 594/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (  Dz.U. L 169 z 30.6.2008)

Data ogłoszenia:2008-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 233 POZ 1

Strona 1 z 4
30.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/1

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 594/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169 z dnia 30 czerwca 2008 r.)

Rozporządzenie (WE) nr 594/2008 otrzymuje brzmienie:

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 594/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

celnych, w ramach wyznaczonych kontyngentów taryfowych. W związku z tym konieczne jest ustanowienie przepisów regulujących zarządzanie tymi kontyngentami taryfowymi. W przypadkach, w których konieczne jest przyjęcie środków ochrony handlu, środki te powinny być przyjmowane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (2), rozporządzenia Rady (EWG) nr 2603/69 z dnia 20 grudnia 1969 r. ustanawiającego wspólne reguły wywozu (3), rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (4) lub, w odpowiednich przypadkach, rozporządzenia Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (5). W przypadkach, w których państwo członkowskie poinformuje Komisję o potencjalnych nadużyciach finansowych lub braku współpracy administracyjnej, zastosowanie mają właściwe przepisy wspólnotowe, w szczególności rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (zwany dalej „USiS”), został podpisany w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. Dnia 16 czerwca 2008 r. Rada zawarła Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (1) (zwaną dalej „umową przejściową”), przewidującą wcześniejsze wejście w życie postanowień USiS dotyczących handlu i kwestii związanych z handlem. Umowa przejściowa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia ostatniego instrumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego. Należy ustanowić procedury stosowania niektórych postanowień umowy przejściowej. Ponieważ postanowienia dotyczące handlu i kwestii związanych z handlem zawarte w obu aktach są w dużej mierze identyczne, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie także do wdrażania USiS, po jego wejściu życie. USiS oraz umowa przejściowa przewidują, że produkty rybactwa pochodzące z Bośni i Hercegowiny mogą być przywożone do Wspólnoty po obniżonych stawkach

(2)

(6)

(3)

(4)

(1) Zob. s. 6 niniejszego Dziennika Urzędowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 233 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L233 - 6 z 200830.8.2008

    Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

  • Dz. U. L233 - 5 z 200830.8.2008

    Sprostowanie do decyzji Rady 2008/474/WE z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (  Dz.U. L 169 z 30.6.2008)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.