Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 13/07 (ex NN 15/06 i N 734/06) udzielonej przez Włochy spółce New Interline (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1321) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 4

Odzyskanie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa

(13)

Włochy muszą zatem odzyskać pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa w wysokości 2,75 mln EUR od przed­ siębiorstwa beneficjenta: New Interline.

(14)

(9)

W swojej decyzji z dnia 24 kwietnia 2007 r. Komisja podkreśliła, że pomoc na ratowanie nie została zakoń­ czona po upływie pierwszych sześciu miesięcy i że Włochy nie zgłosiły planu restrukturyzacji przed upływem tego terminu. W decyzji tej Komisja stwierdziła również, że pomoc byłaby zgodna ze wspólnym rynkiem jako pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa, gdyby ogra­ niczała się do sześciu miesięcy, ponieważ spełniała wszystkie warunki z wyjątkiem warunku, o którym mowa w pkt 25 lit. c) wytycznych. Jednakże zważywszy, że pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa została przed­ łużona na okres przekraczający sześć miesięcy, Komisja miała wątpliwości co do zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem i dlatego podjęła decyzję o wszczęciu procedury, o której mowa w pkt 27 wytycz­ nych (2).

W odniesieniu do tej kwestii Włochy poinformowały Komisję pismem z dnia 28 stycznia 2008 r., że w dniu 4 maja 2007 r. władze włoskie zwróciły, w zastępstwie New Interline, całą wysokość pożyczki wraz z odsetkami bankowi Banca Antonveneta, który udzielił pożyczki gwarantowanej przez państwo. Następnie, zgodnie z procedurą dobrowolnej likwidacji, w dniu 7 czerwca 2007 r. władze włoskie zwróciły się do Avvocatura Distrettuale di Bari (prokuratorii w Bari) o wniesienie pozwu w celu zaspokojenia roszczeń państwa wobec spółki.

(15)

Dnia 18 listopada 2007 r. New Interline podjęła decyzję o złożeniu wniosku w sądzie w Bari o zezwolenie na zawarcie ugody z wierzycielami, umożliwiającej spłacenie wierzycieli pod kontrolą sądu. Taka procedura może pozwolić przedsiębiorstwu na kontynuowanie działal­ ności.

(10)

W powyższej decyzji Komisja podkreśliła również, że oceni, czy przedłużona niezgodnie z prawem pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa mogłaby być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem na innej podstawie, tj. zgodnie z pkt 20 wytycznych. Istniała bowiem możli­ wość zakwalifikowania pomocy na ratowanie przedsię­ biorstwa jako pomocy na restrukturyzację na podstawie tego punktu.

(16)

Na obecnym etapie nie można przewidzieć, jakie będą wyniki negocjacji z wierzycielami. W każdym razie Włochy powinny niezwłocznie zgłosić swoją wierzytel­ ność w postępowaniu upadłościowym, niezależnie od tego, w jakim będzie ono przebiegać trybie.

(11)

Należy jednak zauważyć, że Włochy wycofały później zgłoszenie pomocy na restrukturyzację. Z tego powodu Komisja nie może już uwzględniać w swojej analizie środków – w szczególności planu restrukturyzacji – mających przywrócić przedsiębiorstwu rentowność lub środków wyrównawczych mających złagodzić negatywne skutki pomocy, które pozwoliłyby uznać przedłużoną niezgodnie z prawem pomoc na ratowanie przedsiębior­ stwa za pomoc na restrukturyzację, zgodną ze wspólnym rynkiem.

(17)

(12)

W konsekwencji Komisja zmuszona jest stwierdzić, że w świetle wytycznych gwarancja w wysokości 2,75 mln EUR udzielona New Interline przez władze włoskie jest niezgodna ze wspólnym rynkiem, ponieważ została przedłużona na okres po dniu 6 września 2006 r.

(1) Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2. (2) Zgodnie z pkt 27 wytycznych „Komisja rozpocznie procedurę zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu, jeżeli państwo członkowskie nie przekaże dowodu, że pożyczka została całkowicie zwrócona i/lub gwarancja została zakończona przed wygaśnięciem sześciomiesięcz­ nego terminu”.

Komisja stwierdza, że w przypadku gdyby taka procedura pozwoliła na kontynuację działalności przez New Inter­ linie, wtedy zgodnie z pkt 67 zawiadomienia „Zapew­ nienie skutecznego wykonania decyzji Komisji nakazują­ cych państwom członkowskim odzyskanie pomocy przy­ znanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem” (zwanego dalej „zawiadomieniem o odzyskaniu”) (3), organy odpowiedzialne za wykonanie decyzji o odzyskaniu mogą poprzeć plan zakładający konty­ nuację działalności, wyłącznie jeśli gwarantuje on pełną spłatę pomocy przed upływem terminu wskazanego w decyzji Komisji o odzyskaniu środków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 235 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 16 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie odprawy czasowej i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni z Afryki Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4211) (1)

 • Dz. U. L235 - 10 z 20082.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 868) (1)

 • Dz. U. L235 - 7 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2008 z dnia 1 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru

 • Dz. U. L235 - 5 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L235 - 1 z 20082.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do numeracji wiz

 • Dz. U. L235 - 0 z 20082.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.