Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 236 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 23/07 (ex N 118/07) przewidzianej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz spółki Vauxhall Motors Ltd (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1333) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 236 POZ 50

Strona 1 z 11
L 236/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 23/07 (ex N 118/07) przewidzianej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz spółki Vauxhall Motors Ltd (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1333)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/710/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Zjednoczone Królestwo przesłało swoje uwagi w piśmie z dnia 10 sierpnia 2007 r. (zarejestrowanym w Komisji w tym samym dniu pod nr ref. A/36735) i w piśmie z dnia 29 stycznia 2008 r. (zarejestrowanym w Komisji w tym samym dniu pod nr ref. A/1724). Spotkanie służb Komisji z władzami Zjednoczonego Królestwa w obecności beneficjenta pomocy odbyło w dniu 10 stycznia 2008 r.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(5)

Komisja otrzymała uwagi od zainteresowanych stron. Przekazała te uwagi Zjednoczonemu Królestwu, które mogło się do nich ustosunkować.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY

2.1. Beneficjent a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

1. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 28 lutego 2007 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 6 marca 2007 r., Zjednoczone Królestwo zgłosiło Komisji wyżej wymienioną pomoc na rzecz zakładu montażowego Vauxhall w Ellesmere Port, nale­ żącego do koncernu General Motors Corporation („GM”). Komisja zażądała dodatkowych informacji pismem z dnia 4 kwietnia 2007 r. (nr ref. D/51586), na które władze odpowiedziały pismem z dnia 22 maja 2007 r.

Odbiorcą pomocy jest spółka Vauxhall Motors Ltd, Elles­ mere Port („Vauxhall”), zakład produkcji samochodów, który jest jednostką Vauxhall Motors Ltd i częścią GM. Zakład produkuje samochody marki Opel (które są sprzedawane w Zjednoczonym Królestwie ze znakiem Vauxhall), obecnie model Astra, którego produkcja zakończy się w 2009 r. Vauxhall jest zlokalizowany w Ellesmere Port w Cheshire, w północno-zachodnim regionie Anglii (3), i zatrudnia blisko 2 200 pracow­ ników.

(7)

W dniu 17 kwietnia 2007 r. przedsiębiorstwo GM ogło­ siło, że Vauxhall znalazł się wśród europejskich zakładów GM wybranych do produkcji globalnego samochodu klasy kompaktowej, który zastąpi model Astra.

(2)

Pismem z dnia 10 lipca 2007 r. Komisja poinformowała Zjednoczone Królestwo o swojej decyzji o wszczęciu postępowania na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu w odniesieniu do zgłoszonej pomocy.

(8)

2.2. Program szkoleniowy Vauxhall zamierza realizować zakrojony na szeroką skalę program szkoleniowy dla swoich pracowników. Program ma zostać podzielony na osiem odrębnych obszarów szkoleniowych, z których sześć Zjednoczone Królestwo uważa za kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej:

(3)

Decyzja Komisji o wszczęciu o wszczęciu postępowania”) w Dzienniku Urzędowym Unii wezwała zainteresowane strony

postępowania („decyzja została opublikowana Europejskiej (2). Komisja do przedstawienia uwag.

(1) Dz.U. C 243 z 17.10.2007, s. 4. (2) Zob. przypis 1.

(3) Vauxhall jest zlokalizowany w obszarze, który do dnia 31 grudnia 2006 r. kwalifikował się do pomocy regionalnej na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE. Od dnia 1 stycznia 2007 r. ten region zalicza się do obszarów, które nie otrzymują pomocy.

3.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/51

a) szkolenie dotyczące systemu produkcyjnego: obejmuje szko­ lenie dotyczące wszystkich elementów systemu produkcyjnego i systemu kontroli jakości, stosowa­ nych w Vauxhall. Ma na celu umożliwienie pracow­ nikom lepszego zrozumienia procesu budowy, co z kolei przyczyni się do osiągania lepszych stan­ dardów, ograniczenia wad i poprawy sytuacji w zakresie rozwiązywania problemów;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 236 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 45 z 20083.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa, którą Belgia zamierza wdrożyć na rzecz Volvo Cars Gent (C 35/07 (ex N 256/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 832) (1)

 • Dz. U. L236 - 10 z 20083.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 34/06 (ex N 29/05 i ex CP 13/04), jaką Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Nadrenii Północnej-Westfalii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5109) (1)

 • Dz. U. L236 - 8 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L236 - 6 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 4 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 3 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2008 z dnia 2 września 2008 r. uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2008 ustanawiające zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L236 - 1 z 20083.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2008 z dnia 2 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L236 - 0 z 20083.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.